مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی برنامه آموزش مروج ...
عنوان اثربخشی برنامه آموزش مروج سلامت بر استرس تحصیلی، مهارتهای زندگی و رفتارهای پرخطر در دانش آموزان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها رفتارهای پرخطر، مهارت های زندگی، استرس تحصیلی، برنامه آموزش مروج سلامت
چکیده زمینه و اهداف: برنامه آموزش مروج سلامت در مدارس به منظور پیشگیری از سوءمصرف مواد، افزایش مهارت های تحصیلی، بروز رفتارهای پرخطر و کاهش اختلالات روانی در حال اجرا است. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، اثربخشی برنامه آموزش مروج سلامت بر استرس تحصیلی، مهارت های زندگی و رفتارهای پرخطر در دانش آموزان بود. روش بررسی: این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی است که از طرح پیش آزمون پس آزمون و گروه - کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان تبریز در سال تحصیلی 6931 6931 بودند، که از این جامعه تعداد 16 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای چند -مرحله ای انتخاب شده و در دو گروه آزمایش ) 96 نفر( و کنترل ) 96 نفر( جایگزین شدند. برای جمع آوری ها داده ها از پرسشنامه های استرس تحصیلی، مهارت های زندگی و رفتارهای پرخطر استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس در نرم افزار Spss تجزیه وتحلیل گردید. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد برنامه آموزش مروج سلامت بر استرس تحصیلی، مهارت های >6/ زندگی و رفتارهای پرخطر تأثیر دارد ) 61 P(. درواقع برنامه آموزش مروج سلامت باعث افزایش مهارت های زندگی و کاهش استرس تحصیلی و رفتارهای پرخطر در دانش آموزان می شود. نتیجه گیری: با آموزش برنامه های سلامتی در مدارس در حیطه های روانی می توان رفتارهای پرخطر و منفی ازجمله سوء مصرف مواد، مصرف دخانیات، خشونت، استرس و اضطراب را کاهش داده و میزان رفتارهای مثبت ازجمله مهارت های زندگی را در دانش آموزان بهبود بخشید.
پژوهشگران جعفر بهادری خسروشاهی (نفر اول)، رامین حبیبی (نفر دوم)، ابوالفضل فرید (نفر سوم)