رامین حبیبی کلیبر

صفحه نخست /رامین حبیبی کلیبر
رامين حبيبي كليبر
نام و نام خانوادگی رامین حبیبی کلیبر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 اندیشه های نوین تربیتی 14 (1397) 247-267
2 پژوهش در نظامهای آموزشی ـ انجمن پژوهشهای آموزشی ایران 12 (1397) 107-129
3 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران دوره 12 (1397) 73-100
4 ناتوانی های یادگیری 7 (1396) 27-39
5 راهبردهای شناختی در یادگیری 5 (1396) 117-135
6
پژوهنده 22 (1396) 1-7
7 آموزش و ارزشیابی 10 (1396) 151-173
8 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 12 (1396) 1-22
9 روانشناسی کاربردی 42 (1396) 237-253
10
Journal Of Research And Health 7 (2017) 1048-1054
11
Health, Spirituality and Medical Ethics Journal 4 (2017) 2-7
12 افق دانش 23 (1396) 201-206
13 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 95-102
14 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 10 (1396) 64-73
15 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 119 (1396) 10-21
16 خانواده پژوهی (پژوهشکده خانواده ) 12 (1395) 649-662
17 سلامت روان کودک 3 (1395) 48-60
18 مدیریت مدرسه - دانشگاه کردستان با همکاری انجمن مدیریت آموزشی 4 (1395) 165-185
19 تدریس پژوهی 4 (1395) 113-128
20 روان شناسی پیری 23 (1395) 153-165
21 روانشناسی افراد استثنایی (دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاههای دیگر) 6 (1395) 83-105
22 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1395) 371-380
23 راهبردهای شناختی در یادگیری 4 (1395) 43-56
24 عصب روانشناسی 3 (1395) 25-42
25 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1395) 45-62
26 تدریس پژوهی 4 (1395) 27-46
27 روانشناسی تربیتی 12 (1395) 21
28 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 13 (1395) 142-150
29 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 41-53
30 مطالعات روانشناسی تربیتی - دانشگاه سیستان و بلوچسـتان ـ بـا همکـاری انجمـن ایرانی روانشناسی 10 (1392) 65-82