رامین حبیبی کلیبر

صفحه نخست /رامین حبیبی کلیبر
رامين حبيبي كليبر
نام و نام خانوادگی رامین حبیبی کلیبر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 سبک زندگی ایرانی اسلامی با محوریت سلامت 2 (1398) 203-209
2 اندیشه های نوین تربیتی 14 (1397) 247-267
3 پژوهش در نظامهای آموزشی ـ انجمن پژوهشهای آموزشی ایران 12 (1397) 107-129
4 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران دوره 12 (1397) 73-100
5 ناتوانی های یادگیری 7 (1396) 27-39
6 راهبردهای شناختی در یادگیری 5 (1396) 117-135
7
پژوهنده 22 (1396) 1-7
8 آموزش و ارزشیابی 10 (1396) 151-173
9 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 12 (1396) 1-22
10 روانشناسی کاربردی 42 (1396) 237-253
11
Journal Of Research And Health 7 (2017) 1048-1054
12
Health, Spirituality and Medical Ethics Journal 4 (2017) 2-7
13 افق دانش 23 (1396) 201-206
14 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 95-102
15 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 10 (1396) 64-73
16 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 119 (1396) 10-21
17 خانواده پژوهی (پژوهشکده خانواده ) 12 (1395) 649-662
18 سلامت روان کودک 3 (1395) 48-60
19 مدیریت مدرسه - دانشگاه کردستان با همکاری انجمن مدیریت آموزشی 4 (1395) 165-185
20 تدریس پژوهی 4 (1395) 113-128
21 روان شناسی پیری 23 (1395) 153-165
22 روانشناسی افراد استثنایی (دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاههای دیگر) 6 (1395) 83-105
23 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1395) 371-380
24 راهبردهای شناختی در یادگیری 4 (1395) 43-56
25 عصب روانشناسی 3 (1395) 25-42
26 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1395) 45-62
27 تدریس پژوهی 4 (1395) 27-46
28 روانشناسی تربیتی 12 (1395) 21
29 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 13 (1395) 142-150
30 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 41-53
31 مطالعات روانشناسی تربیتی - دانشگاه سیستان و بلوچسـتان ـ بـا همکـاری انجمـن ایرانی روانشناسی 10 (1392) 65-82