رامین حبیبی

صفحه نخست /رامین حبیبی
رامين حبيبي
نام و نام خانوادگی رامین حبیبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 رویش روانشناسی 11 (1401) 157-168
2 راهبردهای شناختی در یادگیری 10 (1401) 1-34
3 روانشناسی نظامی 12 (1400) 99-118
4 تدریس پژوهی 9 (1400) 200-223
5 تفکر و کودک 12 (1400) 31-53
6 فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 9 (1400) 11-20
7 روانشناسی افراد استثنایی 11 (1400) 175-206
8 مطالعات جنسیت و خانواده 9 (1400) 93-113
9 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 11 (1400) 45-66
10 پژوهش های روان شناسی اجتماعی 11 (1400) 93-110
11 رویش روانشناسی 10 (1400) 129-138
12 پژوهش های نوین روانشناختی 16 (1400) 50-162
13 مطالعات روانشناسی تربیتی 18 (1400) 135-150
14
Journal Of Research And Health 11 (2021) 105-112
15 مطالعات روان شناختی 16 (1399) 93-107
16 علوم روانشناختی 19 (1399) 1647-1654
17 نوآوری های آموزشی 19 (1399) 85-112
18 پژوهشهای تربیتی ـ دانشگاه خوارزمی 7 (1399) 123-139
19 زن و جامعه (جامعه شناسی زنان) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت با همکاری انجمن علمی ایرانی مطالعات زنان 11 (1399) 1-30
20 راهبردهای شناختی در یادگیری 8 (1399) 183-203
21 سلامت روان کودک 7 (1399) 264-277
22 توسعه آموزش جندی شاپور 11 (1399) 323-333
23 روانشناسی فرهنگی 4 (1399) 225-246
24 تدریس پژوهی 8 (1399) 199-216
25 تفکر و کودک 11 (1399) 25-42
26 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) 12 (1399) 143-157
27 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) 17 (1399) 108-120
28 رویش روانشناسی 9 (1399) 91-118
29 کودکان استثنایی 20 (1399) 111-126
30 آموزش و ارزشیابی 13 (1399) 169-184
31 مطالعات اسلامی در حوزه سلامت 2 (1399) 73-84
32 مطالعات ناتوانی 10 (1399) 1-11
33 تعلیم و تربیت استثنایی 20 (1399) 9-18
34 روانشناسی شناختی 7 (1398) 63-79
35 روانشناسی شناختی 7 (1398) 52-68
36 تفکر و کودک 8 (1398) 25-42
37 عصب روانشناسی 5 (1398) 89-108
38 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 9 (1398) 135-164
39 تدریس پژوهی 7 (1398) 168-183
40 پژوهش های نوین روانشناختی 13 (1398) 67-87
41 توسعه آموزش جندی شاپور 10 (1398) 71-81
42 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 12 (1398) 8-15
43 سبک زندگی ایرانی اسلامی با محوریت سلامت 2 (1397) 203-209
44 روانشناسی افراد استثنایی 8 (1397) 101-194
45 اندیشه های نوین تربیتی 14 (1397) 247-267
46 پژوهش در نظامهای آموزشی ـ انجمن پژوهشهای آموزشی ایران 12 (1397) 107-129
47 پژوهش های نوین روانشناختی دوره 12 (1397) 73-100
48 ناتوانی های یادگیری 7 (1396) 27-39
49 راهبردهای شناختی در یادگیری 5 (1396) 117-135
50
پژوهنده 22 (1396) 1-7
51 آموزش و ارزشیابی 10 (1396) 151-173
52 پژوهش های نوین روانشناختی 12 (1396) 1-22
53 روانشناسی کاربردی 42 (1396) 237-253
54
Journal Of Research And Health 7 (2017) 1048-1054
55
Health, Spirituality and Medical Ethics Journal 4 (2017) 2-7
56 افق دانش 23 (1396) 201-206
57 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 95-102
58 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 10 (1396) 64-73
59 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 119 (1396) 10-21
60 خانواده پژوهی (پژوهشکده خانواده ) 12 (1395) 649-662
61 سلامت روان کودک 3 (1395) 48-60
62 مدیریت مدرسه 4 (1395) 165-185
63 تدریس پژوهی 4 (1395) 113-128
64 عصب روانشناسی 3 (1395) 25-42
65 روان شناسی پیری 23 (1395) 153-165
66 روانشناسی افراد استثنایی 6 (1395) 83-105
67 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1395) 371-380
68 راهبردهای شناختی در یادگیری 4 (1395) 43-56
69 اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد 10 (1395) 45-62
70 تدریس پژوهی 4 (1395) 27-46
71 روانشناسی تربیتی 12 (1395) 21
72 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 13 (1395) 142-150
73 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 41-53
74 مطالعات روانشناسی تربیتی 10 (1392) 65-82