رامین حبیبی کلیبر

صفحه نخست /رامین حبیبی کلیبر
رامين حبيبي كليبر
نام و نام خانوادگی رامین حبیبی کلیبر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 عصب روانشناسی 5 (1398) 89-108
2 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 9 (1398) 135-164
3 تدریس پژوهی 7 (1398) 168-183
4 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 13 (1398) 67-87
5 توسعه آموزش جندی شاپور 10 (1398) 71-81
6 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 12 (1398) 8-15
7 سبک زندگی ایرانی اسلامی با محوریت سلامت 2 (1397) 203-209
8 روانشناسی افراد استثنایی (دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاههای دیگر) 8 (1397) 101-194
9 اندیشه های نوین تربیتی 14 (1397) 247-267
10 پژوهش در نظامهای آموزشی ـ انجمن پژوهشهای آموزشی ایران 12 (1397) 107-129
11 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران دوره 12 (1397) 73-100
12 ناتوانی های یادگیری 7 (1396) 27-39
13 راهبردهای شناختی در یادگیری 5 (1396) 117-135
14
پژوهنده 22 (1396) 1-7
15 آموزش و ارزشیابی 10 (1396) 151-173
16 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 12 (1396) 1-22
17 روانشناسی کاربردی 42 (1396) 237-253
18
Journal Of Research And Health 7 (2017) 1048-1054
19
Health, Spirituality and Medical Ethics Journal 4 (2017) 2-7
20 افق دانش 23 (1396) 201-206
21 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 95-102
22 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 10 (1396) 64-73
23 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 119 (1396) 10-21
24 خانواده پژوهی (پژوهشکده خانواده ) 12 (1395) 649-662
25 سلامت روان کودک 3 (1395) 48-60
26 مدیریت مدرسه - دانشگاه کردستان با همکاری انجمن مدیریت آموزشی 4 (1395) 165-185
27 تدریس پژوهی 4 (1395) 113-128
28 روان شناسی پیری 23 (1395) 153-165
29 روانشناسی افراد استثنایی (دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاههای دیگر) 6 (1395) 83-105
30 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1395) 371-380
31 راهبردهای شناختی در یادگیری 4 (1395) 43-56
32 عصب روانشناسی 3 (1395) 25-42
33 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1395) 45-62
34 تدریس پژوهی 4 (1395) 27-46
35 روانشناسی تربیتی 12 (1395) 21
36 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 13 (1395) 142-150
37 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 41-53
38 مطالعات روانشناسی تربیتی 10 (1392) 65-82