رامین حبیبی کلیبر

صفحه نخست /رامین حبیبی کلیبر
رامين حبيبي كليبر
نام و نام خانوادگی رامین حبیبی کلیبر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی ومشاوره
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 95-102
2 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 119 (1396) 10-21
3 خانواده پژوهی (پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی) 12 (1395) 649-662
4 مدیریت مدرسه - دانشگاه کردستان با همکاری انجمن مدیریت آموزشی 4 (1395) 165-185
5 تدریس پژوهی 4 (1395) 113-128
6 روانشناسی افراد استثنایی (دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاههای دیگر) 6 (1395) 83-105
7 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1395) 371-380
8 راهبردهای شناختی در یادگیری (دانشگاه بوعلی سینا همدان) 4 (1395) 43-56
9 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1395) 45-62
10 تدریس پژوهی 4 (1395) 27-46
11 روانشناسی تربیتی 12 (1395) 21
12 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 13 (1395) 142-150
13 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 41-53
14 مطالعات روانشناسی تربیتی - دانشگاه سیستان و بلوچسـتان ـ بـا همکـاری انجمـن ایرانی روانشناسی 10 (1392) 65-82