رامین حبیبی کلیبر

صفحه نخست /رامین حبیبی کلیبر
رامين حبيبي كليبر
نام و نام خانوادگی رامین حبیبی کلیبر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی ومشاوره
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 119 (1396) 10-21
2 خانواده پژوهی (پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی) 12 (1395) 649-662
3 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1395) 371-380
4 روانشناسی افراد استثنایی (دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاههای دیگر) 6 (1395) 83-105
5 راهبردهای شناختی در یادگیری (دانشگاه بوعلی سینا همدان) 4 (1395) 43-56
6 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1395) 45-62
7 تدریس پژوهی 4 (1395) 27-46
8 فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی 12 (1395) 21
9 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 13 (1395) 142-150
10 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 41-53
11
Journal of Behavioral sciences in Asia 2015 (2015) 74-81
12 1735-448x فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی (1393) 33-50
13 2383-3556 فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد (1393) 41-54