رامین حبیبی کلیبر

صفحه نخست /رامین حبیبی کلیبر
رامين حبيبي كليبر
نام و نام خانوادگی رامین حبیبی کلیبر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی و مشاوره
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ناتوانی های یادگیری 7 (1396) 27-39
2 آموزش و ارزشیابی 10 (1396) 151-173
3 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 12 (1396) 1-22
4 روانشناسی کاربردی 42 (1396) 237-253
5
Journal Of Research And Health 7 (2017) 1048-1054
6
Health, Spirituality and Medical Ethics Journal 4 (2017) 2-7
7 افق دانش 23 (1396) 201-206
8 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 95-102
9 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 10 (1396) 64-73
10 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 119 (1396) 10-21
11 خانواده پژوهی (پژوهشکده خانواده ) 12 (1395) 649-662
12 سلامت روان کودک 3 (1395) 48-60
13 مدیریت مدرسه - دانشگاه کردستان با همکاری انجمن مدیریت آموزشی 4 (1395) 165-185
14 تدریس پژوهی 4 (1395) 113-128
15 روان شناسی پیری 23 (1395) 153-165
16 روانشناسی افراد استثنایی (دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاههای دیگر) 6 (1395) 83-105
17 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1395) 371-380
18 راهبردهای شناختی در یادگیری 4 (1395) 43-56
19 عصب روانشناسی 3 (1395) 25-42
20 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1395) 45-62
21 تدریس پژوهی 4 (1395) 27-46
22 روانشناسی تربیتی 12 (1395) 21
23 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 13 (1395) 142-150
24 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 41-53
25 مطالعات روانشناسی تربیتی - دانشگاه سیستان و بلوچسـتان ـ بـا همکـاری انجمـن ایرانی روانشناسی 10 (1392) 65-82