رامین حبیبی کلیبر

صفحه نخست /رامین حبیبی کلیبر
رامين حبيبي كليبر
نام و نام خانوادگی رامین حبیبی کلیبر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 روانشناسی نظامی 12 (1400) 99-118
2 تفکر و کودک 12 (1400) 31-53
3 فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 9 (1400) 11-20
4 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 11 (1400) 45-66
5 پژوهش های روان شناسی اجتماعی 11 (1400) 93-110
6 رویش روانشناسی 10 (1400) 129-138
7 پژوهش های نوین روانشناختی 16 (1400) 50-162
8 مطالعات روانشناسی تربیتی 18 (1400) 135-150
9
Journal Of Research And Health 11 (2021) 105-112
10 مطالعات روان شناختی 16 (1399) 93-107
11 علوم روانشناختی 19 (1399) 1647-1654
12 نوآوری های آموزشی 19 (1399) 85-112
13 پژوهشهای تربیتی ـ دانشگاه خوارزمی 7 (1399) 123-139
14 زن و جامعه (جامعه شناسی زنان) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت با همکاری انجمن علمی ایرانی مطالعات زنان 11 (1399) 1-30
15 راهبردهای شناختی در یادگیری 8 (1399) 183-203
16 سلامت روان کودک 7 (1399) 264-277
17 توسعه آموزش جندی شاپور 11 (1399) 323-333
18 روانشناسی فرهنگی 4 (1399) 225-246
19 تدریس پژوهی 8 (1399) 199-216
20 تفکر و کودک 11 (1399) 25-42
21 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) 12 (1399) 143-157
22 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) 17 (1399) 108-120
23 رویش روانشناسی 9 (1399) 91-118
24 کودکان استثنایی 20 (1399) 111-126
25 آموزش و ارزشیابی 13 (1399) 169-184
26 مطالعات اسلامی در حوزه سلامت 2 (1399) 73-84
27 مطالعات ناتوانی 10 (1399) 1-11
28 تعلیم و تربیت استثنایی 20 (1399) 9-18
29 روانشناسی شناختی 7 (1398) 63-79
30 روانشناسی شناختی 7 (1398) 52-68
31 تفکر و کودک 8 (1398) 25-42
32 عصب روانشناسی 5 (1398) 89-108
33 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 9 (1398) 135-164
34 تدریس پژوهی 7 (1398) 168-183
35 پژوهش های نوین روانشناختی 13 (1398) 67-87
36 توسعه آموزش جندی شاپور 10 (1398) 71-81
37 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 12 (1398) 8-15
38 سبک زندگی ایرانی اسلامی با محوریت سلامت 2 (1397) 203-209
39 روانشناسی افراد استثنایی (دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاههای دیگر) 8 (1397) 101-194
40 اندیشه های نوین تربیتی 14 (1397) 247-267
41 پژوهش در نظامهای آموزشی ـ انجمن پژوهشهای آموزشی ایران 12 (1397) 107-129
42 پژوهش های نوین روانشناختی دوره 12 (1397) 73-100
43 ناتوانی های یادگیری 7 (1396) 27-39
44 راهبردهای شناختی در یادگیری 5 (1396) 117-135
45
پژوهنده 22 (1396) 1-7
46 آموزش و ارزشیابی 10 (1396) 151-173
47 پژوهش های نوین روانشناختی 12 (1396) 1-22
48 روانشناسی کاربردی 42 (1396) 237-253
49
Journal Of Research And Health 7 (2017) 1048-1054
50
Health, Spirituality and Medical Ethics Journal 4 (2017) 2-7
51 افق دانش 23 (1396) 201-206
52 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 95-102
53 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 10 (1396) 64-73
54 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 119 (1396) 10-21
55 خانواده پژوهی (پژوهشکده خانواده ) 12 (1395) 649-662
56 سلامت روان کودک 3 (1395) 48-60
57 مدیریت مدرسه - دانشگاه کردستان با همکاری انجمن مدیریت آموزشی 4 (1395) 165-185
58 تدریس پژوهی 4 (1395) 113-128
59 عصب روانشناسی 3 (1395) 25-42
60 روان شناسی پیری 23 (1395) 153-165
61 روانشناسی افراد استثنایی (دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاههای دیگر) 6 (1395) 83-105
62 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1395) 371-380
63 راهبردهای شناختی در یادگیری 4 (1395) 43-56
64 اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد 10 (1395) 45-62
65 تدریس پژوهی 4 (1395) 27-46
66 روانشناسی تربیتی 12 (1395) 21
67 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 13 (1395) 142-150
68 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 41-53
69 مطالعات روانشناسی تربیتی 10 (1392) 65-82