رامین حبیبی کلیبر

صفحه نخست /رامین حبیبی کلیبر
رامين حبيبي كليبر
نام و نام خانوادگی رامین حبیبی کلیبر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی و مشاوره
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 آموزش و ارزشیابی 10 (1396) 151-173
2 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 12 (1396) 1-22
3 روانشناسی کاربردی 42 (1396) 237-253
4
Journal Of Research And Health 7 (2017) 1048-1054
5
Health, Spirituality and Medical Ethics Journal 4 (2017) 2-7
6 افق دانش 23 (1396) 201-206
7 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 95-102
8 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 10 (1396) 64-73
9 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 119 (1396) 10-21
10 خانواده پژوهی (پژوهشکده خانواده ) 12 (1395) 649-662
11 سلامت روان کودک 3 (1395) 48-60
12 مدیریت مدرسه - دانشگاه کردستان با همکاری انجمن مدیریت آموزشی 4 (1395) 165-185
13 تدریس پژوهی 4 (1395) 113-128
14 روان شناسی پیری 23 (1395) 153-165
15 روانشناسی افراد استثنایی (دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاههای دیگر) 6 (1395) 83-105
16 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1395) 371-380
17 راهبردهای شناختی در یادگیری 4 (1395) 43-56
18 عصب روانشناسی 3 (1395) 25-42
19 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1395) 45-62
20 تدریس پژوهی 4 (1395) 27-46
21 روانشناسی تربیتی 12 (1395) 21
22 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 13 (1395) 142-150
23 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 41-53
24 مطالعات روانشناسی تربیتی - دانشگاه سیستان و بلوچسـتان ـ بـا همکـاری انجمـن ایرانی روانشناسی 10 (1392) 65-82