رامین حبیبی کلیبر

صفحه نخست /رامین حبیبی کلیبر
رامين حبيبي كليبر
نام و نام خانوادگی رامین حبیبی کلیبر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی ومشاوره
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی 12 (1395) 21
2 گامهای توسعه در اموزش پزشکی 13 (1395) 142-150
3 آموزش پژوهی 1 (1394) 41-53
4
Journal of Behavioral sciences in Asia 2015 (2015) 74-81
5 1735-448x فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی (1393) 33-50
6 2383-3556 فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد (1393) 41-54