مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی پدیدارشناسانة علل گرایش ...
عنوان بررسی پدیدارشناسانة علل گرایش به تقلب تحصیلی و روش های تقلب تحصیلی از دیدگاه و تجربیات دانش آموزان متقلب
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تقلب تحصیلی، پدیدارشناسی، دیدگاه، تجربیات، دانش آموزانط
چکیده هدف: پژوهش حاضر، تبیین دیدگاه و تجربیات دانش آموزان متقلب در خصوص علل گرایش به تقلب تحصیلی و روش های تقلب تحصیلی است. روش: مطالعه حاضر به روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی تأویلی صورت گرفت. بدین منظور مصاحبه های نیمه ساختار یافته از 32 دانش آموز پسر و دختر متقلب با مقاطع تحصیلی مختلف انجام شد که طی آن دانش آموزان متقلب تجربه های خود را در خصوص این پدیده بیان کردند. دو مضمون اصلی و بیست ویک زیر مضمون از یافته ها استخراج شدند که توانستند علت های تقلب تحصیلی را از دیدگاه دانش آموزان متقلب به تصویر بکشند. یافته ها: مضامین حاصل از تحلیل عبارت اند از: 1 عامل های فردی - و درونی: داشتن ضعف درسی، عدم اعتماد به دانسته ها، تحقیر نشدن پیش دوستان و نمره کم نگرفتن، لذت بردن از تقلب، احساس غرور و افتخار کردن بعد از تقلب، راهی آسان برای نمره گرفتن، بالا بردن نمره ها و سطح امتحان و .... . 2 عامل های بیرونی و موقعیتی: سخت - بودن تکالیف و دروس، تأثیر جو کلاس و همکلاسی ها، فشار والدین و ..... هم دانش آموزان دختر و هم دانش آموزان پسر بیشتر، علت های داشتن ضعف درسی، تقلب کردن دوستان و همکلاسی ها، تحقیر نشدن پیش دوستان و نمره کم نگرفتن، بالا بردن نمره ها و سطح امتحان، تأثیر جو کلاس و همکلاسی ها، سخت بودن تکالیف و دروس را عامل های تقلب مطرح کردند. بیشترین روش های مورداستفاده برای تقلب تحصیلی عوض کردن ورقه ها و روی دستمال کاغذی و کاغذ نوشتن، نگاه به ورقه بغل دستی، روی دست نوشتن و ذخیره کردن اطلاعات در ماشین حساب، گذاشتن کتاب زیر ورقه امتحانی بود.
پژوهشگران آرش شهبازیان خونیق (نفر اول)، ابوالفضل فرید (نفر دوم)، رامین حبیبی (نفر سوم)