مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رابطه باورهای مذهبی و بهزیستی ...
عنوان رابطه باورهای مذهبی و بهزیستی تحصیلی با سلامت معنوی در دانش آموزان دوره متوسطه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها باورهای مذهبی، بهزیستی تحصیلی، سلامت معنوی.
چکیده مقدمه: معنویت به دلیل تأثیر بر سازههای روانشناختی و قابلیت اثرگذاری بر روی دانشآموزان در سالهای اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر رابطه باورهای مذهبی و بهزیستی تحصیلی با سلامت معنوی در دانشآموزان دوره متوسطه شهر تبریز بود. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیهی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تبریز در - سال تحصیلی 98 - 1397 تشکیل میدادند که که تعداد آنها 70276 نفر بود برای انتخاب نمونه از میان جامعه آماری، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، نمونه ای به حجم 400 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های دینداری آرین ( 1378 (، بهزیستی تحصیلی پیترینن و همکاران ) 2014 ( و مقیاس سلامت معنوی پولوتزین و الیسون ) 1982 ( استفاده شد. جهت تجزیه تحلیل دادهها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نرمافزار SPSS.21 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین باورهای مذهبی و بهزیستی تحصیلی با سلامت معنوی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در واقع با افزایش باورهای مذهبی و بهزیستی تحصیلی، سلامت معنوی دانش آموزان نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای جنسیت، باورهای مذهبی و بهزیستی تحصیلی قادرند تغییرات سلامت معنوی را در دانش آموزان پیش بینی کنند. نتیجه گیری: بنابراین بر اساس یافته های موجود و با توجه به اهمیت مذهب در بهزیستی تحصیلی میتوان با ارائه طرحهای درمانی و خصوصاً طرح های پیشگیری، گامی مهم در جهت ارتقای بهداشت روان دانش آموزان برداشت.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)