مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش میانجی اهداف پیشرفت در ...
عنوان نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین سیستم های بازداری /فعال ساز رفتاری با تفکر خلاق
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اهداف پیشرفت، تفکر خلاق، سیستم بازداری(BIS)، فعال ساز رفتاری(BAS).
چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سیستم بازداری(BIS) /فعال ساز رفتاری(BAS) و اهداف پیشرفت با تفکر خلاق بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. شرکت کنندگان پژوهش شامل359 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (136 پسر و 223 دختر) در سال تحصیلی 1393-94 بودند که بر اساس جدول مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. پرسشنامه سیستم فعال ساز- بازدارنده رفتاری کارور و وایت( 1994 )، پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور(2001 ) و پرسشنامۀ تفکر خلاق پیتر هانی ( ترجمه یوسفی، 1384) توسط شرکت کنندگان تکمیل شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل 8.8 استفاده گردید. یافته ها: یافته ها نشان دادند که بین سیستم فعال ساز رفتاری و اهداف پیشرفت با تفکر خلاق رابطه مثبت وجود دارد(05/0 >P ). همچنین بین سیستم بازدارنده رفتاری با تفکر خلاق رابطه منفی وجود دارد (05/0 >P ) . متغیر اهداف پیشرفت هم با نقش واسطه ای خود و همچنین به صورت مستقیم با تفکر خلاق رابطه معنی دار دارد. نتیجه گیری: این پژوهش تلویحاتی برای دست اندکاران تعلیم و تربیت دارد که از یافته های آن می توانند در پرورش فراگیران خلاق بهره گیرند.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)، ابوالفضل فرید (نفر دوم)، داود بابایی (نفر سوم)