مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر الگوی تدریس بدیعه ...
عنوان تأثیر الگوی تدریس بدیعه پردازی و الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله ای بر بهبود تفکر خلاق دانش آموزان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تدریس بدیعه پردازی، یادگیری هفت مرحله ای، تفکر خلاق.
چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر تأثیر الگوی تدریس بدیعه ردازی و الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله ای بر بهبود تفکر خلاق دانش آموزان بود. روش: طرح پژوهش به شیوه تجربی و از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 1395-96 بودند که از این جامعه تعداد 66 دانش آموز انتخاب و به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای خوشهای در 1 گروه، 2گروه آزمایش و 3 گروه کنترل قرار گرفتند. آزمودنی های گروه آزمایش اول )الگوی تدریس بدیعه پردازی( و آزمودنی های گروه آزمایش دوم )الگوی چرخهی یادگیری هفت مرحله ای( تحت آموزش قرار گرفتند و در مقابل، گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکرد. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه تفکر خلاق تورنس استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با روش آماری تحلیل کواریانس و آزمون تعقیبی LSD انجام شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که الگوی تدریس بدیعه پردازی و چرخه ی یادگیری هفت مرحلهای بر تفکر خلاق دانش آموزان تأثیر دارد. در واقع الگوی تدریس بدیعه پردازی و چرخه ی یادگیری هفت مرحلهای باعث افزایش تفکر خلاق در دانش آموزان می شود.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)، ابوالفضل فرید (نفر دوم)، جعفر بهادری خسروشاهی (نفر سوم)