مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تبیین رفتارهای پرخطر ...
عنوان تبیین رفتارهای پرخطر دانشجویان براساس جهت گیری مذهبی و سلامت معنوی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها رفتارهای پرخطر، جهت گیری مذهبی، سلامت معنوی
چکیده اهداف: جهتگیری مذهبی و سلامت معنوی، عامل مهمی در سلامت روان دانشجویان به شمار میروند. هدف این پژوهش تبیین رفتارهای پرخطر دانشجویان براساس سلامت معنوی و جهت گیری مذهبی بود. ابزار و روش ها: در این پژوهش توصیفی- همبستگی به روش نمونه گیری خوشهای چندمرحله ای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 361 از دانشجویان دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان در سال تحصیلی 98-1397 انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس جهت گیری - دانشجو مذهبی درونی و بیرونی آلپورت، پرسشنامه سلامت معنوی و پرسشنامه رفتارهای پرخطر جوانان ایرانی استفاده شد. داده های پژوهش از مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام در نرم افزار SPSS 16 استفاده گردید. یافته ها: بین جهتگیری مذهبی درونی و سلامت معنوی با رفتارهای پرخطر رابطه منفی و معنی داری وجود داشت . انواع جهت گیری مذهبی، جهت گیری مذهبی درونی قادر به پیش بینی مولفه های رفتارهای پرخطر بود. از بین انواع سلامت معنوی، سلامت مذهبی و سلامت وجودی قادر به پیش بینی مولفه های رفتارهای پرخطر بودند. نتیجه گیری: جهتگیری مذهبی درونی و مولفههای سلامت معنوی می توانند رفتارهای پرخطر دانشجویان را پیش بینی نمایند.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)، فرناز شبان بسیم (نفر دوم)، زبیر صمیمی (نفر سوم)، مهری ملامحسنی (نفر چهارم)، سمیه عزیزی (نفر پنجم)