مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی آموزش ابراز وجود بر ...
عنوان اثربخشی آموزش ابراز وجود بر جرأت ورزی وحل مسألۀ اجتماعی دانش آموزان پسر قربانی قلدری
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ابراز وجود ، جرأت ورزی ، حل مسأله اجتماعی و قلدری
چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر حل مسألۀ اجتماعی و جرأت ورزی دانش آموزان پسر قربانی قلدری در دورۀ متوسطه اول انجام شد. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ دانش آموزان پسر قربانی قلدری دورۀ اول متوسطه شهر مریوان بود که در سال تحصیلی 98-97 مشغول تحصیل بودند با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 60 دانش آموز انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش(30) و کنترل (30) جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت شش هفته و هر هفته دو جلسه (در مجموع 12 جلسه) به صورت گروهی مداخله آموزش ابراز وجود دریافت کردند، اما گروه کنترل در طی انجام پژوهش آموزشی دریافت نکردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های قربانی قلدری، جرأت ورزی و حل مسألۀ اجتماعی بود. تحلیل داده ها به روش تحلیل کوواریانس بود. نتایج نشان داد که آموزش ابراز وجود بر میزان جرأت ورزی دانش آموزان قربانی قلدری تأثیر معناداری داشته است، اما بر حل مسألۀ اجتماعی تأثیری نداشته است. مطابق یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که از آموزش مهارت ابراز وجود می توان به عنوان یک روش کارآمد برای افزایش جرأت ورزی دانش آموزان قربانی قلدری استفاده کرد.
پژوهشگران محمد محمدی (نفر اول)، ابوالفضل فرید (نفر دوم)، رامین حبیبی (نفر سوم)، جواد مصرآبادی (نفر چهارم)