جواد مصرآبادی

صفحه نخست /جواد مصرآبادی
جواد مصرآبادي
نام و نام خانوادگی جواد مصرآبادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی ومشاوره
تحصیلات دکترای حرفه ای / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 آموزش و ارزشیابی سال 8 (1395) 63-75
2 طب جنوب 18 (1395) 786-799
3 مطالعات آموزش و یادگیری 8 (1395) 124-141
4 نوآوری های آموزشی (وزارت آموزش و پرورش) 15 (1395) 84-87
5 آموزش و ارزشیابی 9 (1395) 83-103
6 نوآوری های آموزشی (وزارت آموزش و پرورش) 14 (1394) 100-123
7 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 57-76
8 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی 4 (1394) 43-62
9 فصلنامه کودکان استثنایی (1394) 31-41
10 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت (1394) 209-226
11 نوآوری های آموزشی (وزارت آموزش و پرورش) (1394) 12632
12 آموزش و ارزشیابی 8 (1394) 93-108
13 مجله پزشکی ارومیه (1393) 1075-1067
14 آموزش و ارزشیابی (1393) 63-79
15 مطالعات آموزش و یادگیری 2228-5075 (1393) 42035
16 فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی (1393) 127-150
17 فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی (1393) 116-97
18 اندیشه های نوین تربیتی (1393) 141-160
19
International Journal of Psychology and Behavioral Research (2014) 312-322
20
International Journal of Psychology and Behavioral Research (2014) 301-311
21 ISSN:1392-2013 فصلنامه روان شناسی مدرسه (1392) 81-97
22 نوآوری های آموزشی (وزارت آموزش و پرورش) (1392) 111-126
23 نوآوری های آموزشی (وزارت آموزش و پرورش) (1392) 95-109
24 مجله اندازگیری تربیتی (1392) 42035
25 فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران (1392) 165-200
26 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) (1392) 83-90
27 فصلنامه اندازه گیری تربیتی (1391) 182-165
28 نوآوری های آموزشی (وزارت آموزش و پرورش) (1391) 51-29
29 اندیشه های نوین تربیتی (1390) 33-9
30 همایش بین المللی آموزش علوم و فن آوری با تاکید بر جهان اسلامی (1390) 55-52
31 فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی ، سال2 (شماره 3) (1389) 101-85
32 در مجله علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ، (1389) 153-139
33 فصلنامه " انتظام اجتماعی/ سال اول/شماره دوم/ تابستان 1388" (1389) 56-33
34 نشریه علوم انسانی و اجتماعی ، شماره 31-30 (1389) 199-179
35 نوآوری های آموزشی (وزارت آموزش و پرورش) (1389) 24-7
36 فناوری آموزش (1389) -
37 فصلنامه علمی پزوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز (1388) -
38 فصلنامه پزوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی (1388) -