جواد مصرآبادی

صفحه نخست /جواد مصرآبادی
جواد مصرآبادي
نام و نام خانوادگی جواد مصرآبادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 11 (1400) 45-66
2 پژوهش های روان شناسی اجتماعی 11 (1400) 93-110
3 مطالعات روان شناختی 16 (1399) 93-107
4 علوم روانشناختی 19 (1399) 1647-1654
5 آموزش و ارزشیابی 13 (1399) 36-13
6 نوآوری های آموزشی 19 (1399) 85-112
7 سلامت روان کودک 7 (1399) 264-277
8 کودکان استثنایی 20 (1399) 111-126
9 مطالعات ناتوانی 10 (1399) 1-11
10 روانشناسی شناختی 7 (1398) 63-79
11 روانشناسی شناختی 7 (1398) 52-68
12
Online Information Review 44 (2019) 114-138
13 طب جنوب 22 (1398) 200-213
14 طب جنوب 22 (1398) 200-213
15 پژوهش های آموزش و یادگیری 15 (1398) 663-72
16 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 9 (1398) 135-164
17 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 8 (1398) 181-191
18 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 12 (1398) 8-15
19 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) 11 (1398) 45-66
20 روانشناسی تربیتی 15 (1398) 71-94
21 روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی 15 (1398) 249-260
22 اندازه گیری تربیتی 9 (1397) 91-114
23 اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد 12 (1397) 119-136
24 اندازه گیری تربیتی 8 (1397) 151/164
25 رویش روانشناسی 10 (1397) 183-198
26 روانشناسی افراد استثنایی (دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاههای دیگر) 8 (1397) 101-194
27 پژوهش های نوین روانشناختی 50 (1397) 86-110
28 نوآوری های آموزشی 2 (1397) 97-112
29 روانشناسی مدرسه دوره 7، شماره 1 (1397) صفحه 67-83
30 آموزش و ارزشیابی سال یازدهم (1397) 13-29
31 نوآوری های آموزشی 14 (1397) 7-24
32 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 21 (1397) 91-104
33 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) دوره دوم (1396) 91-99
34 نوآوری های آموزشی 1 (1396) 57-76
35 سلامت کار ایران 14 (1396) 25-34
36 اندیشه های نوین تربیتی دوره 13، شماره 3 (1396) 187-210
37 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 68 (1396) 102-110
38 روانشناسی تربیتی 12 (1395) 59-78
39 طب جنوب 18 (1395) 786-799
40 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) 8 (1395) 124-141
41 نوآوری های آموزشی 15 (1395) 84-87
42 آموزش و ارزشیابی 9 (1395) 83-103
43 نوآوری های آموزشی 14 (1394) 100-123
44 آموزش و ارزشیابی سال 8 (1394) 63-75
45 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 57-76
46 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی 4 (1394) 43-62
47 آموزش و ارزشیابی دوره 8 (1394) 93-108
48 مطالعات علوم پزشکی (1393) 1075-1067
49 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) (1393) 42035
50 اندیشه های نوین تربیتی (1393) 141-160
51
International Journal of Psychology and Behavioral Research (2014) 312-322
52 نوآوری های آموزشی (1392) 95-109
53 مجله اندازگیری تربیتی (1392) 42035
54 آموزش عالی ایران ـ انجمن آموزش عالی ایران (1392) 165-200
55 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) (1392) 83-90
56 اندازه گیری تربیتی (1391) 182-165
57 نوآوری های آموزشی (1391) 51-29
58 اندیشه های نوین تربیتی (1390) 33-9
59 همایش بین المللی آموزش علوم و فن آوری با تاکید بر جهان اسلامی (1390) 55-52
60 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی (1389) 101-85
61 در مجله علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ، (1389) 153-139
62 فصلنامه " انتظام اجتماعی/ سال اول/شماره دوم/ تابستان 1388" (1389) 56-33
63 نشریه علوم انسانی و اجتماعی ، شماره 31-30 (1389) 199-179
64 نوآوری های آموزشی (1389) 24-7
65 فناوری آموزش (1389) -
66 فصلنامه علمی پزوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز (1388) -
67 فصلنامه پزوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی (1388) -