جواد مصرآبادی

صفحه نخست /جواد مصرآبادی
جواد مصرآبادي
نام و نام خانوادگی جواد مصرآبادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
مرتبه علمی استاد
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم تربیتی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) ـ دانشگاه شهید چمران اهواز 6 (1402) 17-40
2 خانواده و پژوهش 20 (1402) 87-108
3 آموزش و ارزشیابی 16 (1402) 37-58
4 راهبردهای شناختی در یادگیری 11 (1402) 168-188
5 رویش روانشناسی 12(3) (1402) 25-34
6 فناوری آموزش 17 (1402) 525-540
7 پژوهشهای تربیتی ـ دانشگاه خوارزمی 11 (1402) 1-21
8 فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 11 (1402) 52- 64
9 روانشناسی تربیتی 19 (1402) 1-20
10 روش ها و مدل های روان شناختی 15 (1402) 1-18
11 فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی 3 (1401) 51-62
12 آموزش و ارزشیابی 15 (1401) 74-84
13 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 6 (1401) 556-567
14 تفکر و کودک 13 (1401) 99-132
15 تدریس پژوهی 10 (1401) 1-32
16 مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان 5 (1401) 86-98
17 روانشناسی شناختی 2 (1401) 1-21
18 مطالعات ناتوانی 12 (1401) 1-18
19 پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق) - دانشگاه تهران 13 (1401) 325-350
20 راهبردهای شناختی در یادگیری 10 (1401) 1-34
21 نوآوری های آموزشی 21 (1401) 165-189
22
Online Information Review 46 (2022) 1468-4527
23 خانواده درمانی کاربردی 2 (1400) 309-327
24 شناخت اجتماعی- دانشگاه پیام نور با همکاری انجمن روانشناسی اجتماعی ایران 20 (1400) 139-164
25 روانشناسی نظامی 12 (1400) 99-118
26 تفکر و کودک 12 (1400) 31-53
27 آموزش و ارزشیابی 14 (1400) 165-183
28 نوآوری های آموزشی 20 (1400) 7-30
29 راهبردهای شناختی در یادگیری 9 (1400) 71-90
30 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 11 (1400) 45-66
31 نوآوری های آموزشی 20 (1400) 72-94
32 پژوهش های روان شناسی اجتماعی 11 (1400) 93-110
33 مطالعات روان شناختی 16 (1399) 93-107
34 علوم روانشناختی 19 (1399) 1647-1654
35 آموزش و ارزشیابی 13 (1399) 36-13
36 نوآوری های آموزشی 19 (1399) 85-112
37 سلامت روان کودک 7 (1399) 264-277
38 کودکان استثنایی 20 (1399) 111-126
39 مطالعات ناتوانی 10 (1399) 1-11
40 روانشناسی شناختی 7 (1398) 63-79
41 روانشناسی شناختی 7 (1398) 52-68
42
Online Information Review 44 (2019) 114-138
43 طب جنوب 22 (1398) 200-213
44 طب جنوب 22 (1398) 200-213
45 پژوهش های آموزش و یادگیری 15 (1398) 663-72
46 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 9 (1398) 135-164
47 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 8 (1398) 181-191
48 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 12 (1398) 8-15
49 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) 11 (1398) 45-66
50 روانشناسی تربیتی 15 (1398) 71-94
51 روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی 15 (1398) 249-260
52 اندازه گیری تربیتی 9 (1397) 91-114
53 اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد 12 (1397) 119-136
54 اندازه گیری تربیتی 8 (1397) 151/164
55 رویش روانشناسی 10 (1397) 183-198
56 روانشناسی افراد استثنایی 8 (1397) 101-194
57 پژوهش های نوین روانشناختی 50 (1397) 86-110
58 نوآوری های آموزشی 2 (1397) 97-112
59 روانشناسی مدرسه دوره 7، شماره 1 (1397) صفحه 67-83
60 آموزش و ارزشیابی سال یازدهم (1397) 13-29
61 نوآوری های آموزشی 14 (1397) 7-24
62 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 21 (1397) 91-104
63 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) دوره دوم (1396) 91-99
64 نوآوری های آموزشی 1 (1396) 57-76
65 سلامت کار ایران 14 (1396) 25-34
66 اندیشه های نوین تربیتی دوره 13، شماره 3 (1396) 187-210
67 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 68 (1396) 102-110
68 روانشناسی تربیتی 12 (1395) 59-78
69 طب جنوب 18 (1395) 786-799
70 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) 8 (1395) 124-141
71 نوآوری های آموزشی 15 (1395) 84-87
72 آموزش و ارزشیابی 9 (1395) 83-103
73 نوآوری های آموزشی 14 (1394) 100-123
74 آموزش و ارزشیابی سال 8 (1394) 63-75
75 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 57-76
76 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی 4 (1394) 43-62
77 آموزش و ارزشیابی دوره 8 (1394) 93-108
78 مطالعات علوم پزشکی (1393) 1075-1067
79 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) (1393) 42035
80 اندیشه های نوین تربیتی (1393) 141-160
81
International Journal of Psychology and Behavioral Research (2014) 312-322
82 نوآوری های آموزشی (1392) 95-109
83 مجله اندازگیری تربیتی (1392) 42035
84 آموزش عالی ایران ـ انجمن آموزش عالی ایران (1392) 165-200
85 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) (1392) 83-90
86 اندازه گیری تربیتی (1391) 182-165
87 نوآوری های آموزشی (1391) 51-29
88 اندیشه های نوین تربیتی (1390) 33-9
89 همایش بین المللی آموزش علوم و فن آوری با تاکید بر جهان اسلامی (1390) 55-52
90 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی (1389) 101-85
91 در مجله علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ، (1389) 153-139
92 فصلنامه " انتظام اجتماعی/ سال اول/شماره دوم/ تابستان 1388" (1389) 56-33
93 نشریه علوم انسانی و اجتماعی ، شماره 31-30 (1389) 199-179
94 نوآوری های آموزشی (1389) 24-7
95 فناوری آموزش (1389) -
96 فصلنامه علمی پزوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز (1388) -
97 فصلنامه پزوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی (1388) -