جواد مصرآبادی

صفحه نخست /جواد مصرآبادی
جواد مصرآبادي
نام و نام خانوادگی جواد مصرآبادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی ومشاوره
تحصیلات دکترای حرفه ای / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 روانشناسی تربیتی 12 (1395) 59-78
2 طب جنوب 18 (1395) 786-799
3 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) 8 (1395) 124-141
4 نوآوری های آموزشی (وزارت آموزش و پرورش) 15 (1395) 84-87
5 آموزش و ارزشیابی 9 (1395) 83-103
6 نوآوری های آموزشی (وزارت آموزش و پرورش) 14 (1394) 100-123
7 آموزش و ارزشیابی سال 8 (1394) 63-75
8 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 57-76
9 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی 4 (1394) 43-62
10 مجله پزشکی ارومیه (1393) 1075-1067
11 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) (1393) 42035
12 اندیشه های نوین تربیتی (1393) 141-160
13
International Journal of Psychology and Behavioral Research (2014) 312-322
14 نوآوری های آموزشی (وزارت آموزش و پرورش) (1392) 95-109
15 مجله اندازگیری تربیتی (1392) 42035
16 آموزش عالی ایران ـ انجمن آموزش عالی ایران (1392) 165-200
17 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) (1392) 83-90
18 فصلنامه اندازه گیری تربیتی (1391) 182-165
19 نوآوری های آموزشی (وزارت آموزش و پرورش) (1391) 51-29
20 اندیشه های نوین تربیتی (1390) 33-9
21 همایش بین المللی آموزش علوم و فن آوری با تاکید بر جهان اسلامی (1390) 55-52
22 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی (1389) 101-85
23 در مجله علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ، (1389) 153-139
24 فصلنامه " انتظام اجتماعی/ سال اول/شماره دوم/ تابستان 1388" (1389) 56-33
25 نشریه علوم انسانی و اجتماعی ، شماره 31-30 (1389) 199-179
26 نوآوری های آموزشی (وزارت آموزش و پرورش) (1389) 24-7
27 فناوری آموزش (1389) -
28 فصلنامه علمی پزوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز (1388) -
29 فصلنامه پزوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی (1388) -