جواد مصرآبادی

صفحه نخست /جواد مصرآبادی
جواد مصرآبادي
نام و نام خانوادگی جواد مصرآبادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی و مشاوره
تحصیلات دکترای حرفه ای / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نوآوری های آموزشی 1 (1396) 57-76
2 اندیشه های نوین تربیتی دوره 13، شماره 3 (1396) 187-210
3 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 68 (1396) 102-110
4 روانشناسی تربیتی 12 (1395) 59-78
5 طب جنوب 18 (1395) 786-799
6 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) 8 (1395) 124-141
7 نوآوری های آموزشی 15 (1395) 84-87
8 آموزش و ارزشیابی 9 (1395) 83-103
9 نوآوری های آموزشی 14 (1394) 100-123
10 آموزش و ارزشیابی سال 8 (1394) 63-75
11 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 57-76
12 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی 4 (1394) 43-62
13 آموزش و ارزشیابی دوره 8 (1394) 93-108
14 مجله پزشکی ارومیه (1393) 1075-1067
15 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) (1393) 42035
16 اندیشه های نوین تربیتی (1393) 141-160
17
International Journal of Psychology and Behavioral Research (2014) 312-322
18 نوآوری های آموزشی (1392) 95-109
19 مجله اندازگیری تربیتی (1392) 42035
20 آموزش عالی ایران ـ انجمن آموزش عالی ایران (1392) 165-200
21 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) (1392) 83-90
22 فصلنامه اندازه گیری تربیتی (1391) 182-165
23 نوآوری های آموزشی (1391) 51-29
24 اندیشه های نوین تربیتی (1390) 33-9
25 همایش بین المللی آموزش علوم و فن آوری با تاکید بر جهان اسلامی (1390) 55-52
26 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی (1389) 101-85
27 در مجله علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ، (1389) 153-139
28 فصلنامه " انتظام اجتماعی/ سال اول/شماره دوم/ تابستان 1388" (1389) 56-33
29 نشریه علوم انسانی و اجتماعی ، شماره 31-30 (1389) 199-179
30 نوآوری های آموزشی (1389) 24-7
31 فناوری آموزش (1389) -
32 فصلنامه علمی پزوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز (1388) -
33 فصلنامه پزوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی (1388) -