جواد مصرآبادی

صفحه نخست /جواد مصرآبادی
جواد مصرآبادي
نام و نام خانوادگی جواد مصرآبادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی ومشاوره
تحصیلات دکترای حرفه ای / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 طب جنوب 18 (1395) 786-799
2 مطالعات آموزش و یادگیری 8 (1395) 124-141
3 نوآوری های آموزشی 15 (1395) 84-87
4 آموزش و ارزشیابی 9 (1395) 83-103
5 نوآوری های آموزشی 14 (1394) 100-123
6 آموزش و ارزشیابی دانشگاه آزاد تبریز 8 (1394) 63-75
7 آموزش پژوهی 1 (1394) 57-76
8 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی 4 (1394) 43-62
9 فصلنامه کودکان استثنایی ISSN 1682-6612 (1394) 31-41
10 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت (1394) 209-226
11 فصلنامه نوآوری های آموزشی (1394) 12632
12 آموزش و ارزشیابی دانشگاه آزاد تبریز 8 (1394) 93-108
13 مجله دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (1393) 1075-1067
14 آموزش و ارزشیابی دانشگاه آزاد تبریز (1393) 63-79
15 مطالعات آموزش و یادگیری 2228-5075 (1393) 42035
16 فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی (1393) 127-150
17 فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی (1393) 116-97
18
International Journal of Psychology and Behavioral Research isnn :2322-4002 (2014) 170-176
19 اندیشه های نوین تربیتی (1393) 141-160
20
isnn:2322-4008S International Journal of Psychology and Behavioral Research. (2014) 312-322
21
International Journal of Psychology and Behavioral Research ISSN2322-4002 (2014) 301-311
22 ISSN:1392-2013 فصلنامه روان شناسی مدرسه (1392) 81-97
23 فصلنامه نوآوری های آموزشی (1392) 111-126
24 فصلنامه نوآوری های آموزشی (1392) 95-109
25 مجله اندازگیری تربیتی (1392) 42035
26 فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران (1392) 165-200
27 علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) (1392) 83-90
28 فصلنامه اندازه گیری تربیتی (1391) 182-165
29 فصلنامه نوآوری های آموزشی (1391) 51-29
30 اندیشه های نوین تربیتی (1390) 33-9
31 همایش بین المللی آموزش علوم و فن آوری با تاکید بر جهان اسلامی (1390) 55-52
32 فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی ، سال2 (شماره 3) (1389) 101-85
33 در مجله علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ، (1389) 153-139
34 فصلنامه " انتظام اجتماعی/ سال اول/شماره دوم/ تابستان 1388" (1389) 56-33
35 نشریه علوم انسانی و اجتماعی ، شماره 31-30 (1389) 199-179
36 فصلنامه نوآوری های آموزشی (1389) 24-7
37 فناوری آموزشی (1389) -
38 فصلنامه علمی پزوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز (1388) -
39 فصلنامه پزوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی (1388) -