جواد مصرآبادی

صفحه نخست /جواد مصرآبادی
جواد مصرآبادي
نام و نام خانوادگی جواد مصرآبادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای حرفه ای / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 روانشناسی مدرسه دوره 7، شماره 1 (1397) صفحه 67-83
2 آموزش و ارزشیابی سال یازدهم (1397) 13-29
3 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 21 (1397) 91-104
4 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) دوره دوم (1396) 91-99
5 نوآوری های آموزشی 1 (1396) 57-76
6 اندیشه های نوین تربیتی دوره 13، شماره 3 (1396) 187-210
7 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 68 (1396) 102-110
8 روانشناسی تربیتی 12 (1395) 59-78
9 طب جنوب 18 (1395) 786-799
10 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) 8 (1395) 124-141
11 نوآوری های آموزشی 15 (1395) 84-87
12 آموزش و ارزشیابی 9 (1395) 83-103
13 نوآوری های آموزشی 14 (1394) 100-123
14 آموزش و ارزشیابی سال 8 (1394) 63-75
15 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 57-76
16 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی 4 (1394) 43-62
17 آموزش و ارزشیابی دوره 8 (1394) 93-108
18 مجله پزشکی ارومیه (1393) 1075-1067
19 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) (1393) 42035
20 اندیشه های نوین تربیتی (1393) 141-160
21
International Journal of Psychology and Behavioral Research (2014) 312-322
22 نوآوری های آموزشی (1392) 95-109
23 مجله اندازگیری تربیتی (1392) 42035
24 آموزش عالی ایران ـ انجمن آموزش عالی ایران (1392) 165-200
25 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) (1392) 83-90
26 فصلنامه اندازه گیری تربیتی (1391) 182-165
27 نوآوری های آموزشی (1391) 51-29
28 اندیشه های نوین تربیتی (1390) 33-9
29 همایش بین المللی آموزش علوم و فن آوری با تاکید بر جهان اسلامی (1390) 55-52
30 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی (1389) 101-85
31 در مجله علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ، (1389) 153-139
32 فصلنامه " انتظام اجتماعی/ سال اول/شماره دوم/ تابستان 1388" (1389) 56-33
33 نشریه علوم انسانی و اجتماعی ، شماره 31-30 (1389) 199-179
34 نوآوری های آموزشی (1389) 24-7
35 فناوری آموزش (1389) -
36 فصلنامه علمی پزوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز (1388) -
37 فصلنامه پزوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی (1388) -