جواد مصرآبادی

صفحه نخست /جواد مصرآبادی
جواد مصرآبادي
نام و نام خانوادگی جواد مصرآبادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 12 (1398) 8-15
2 روانشناسی تربیتی 15 (1398) 71-94
3 اندازه گیری تربیتی 9 (1397) 91-114
4 اندازه گیری تربیتی 8 (1397) 151/164
5 رویش روانشناسی 10 (1397) 183-198
6 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 50 (1397) 86-110
7 نوآوری های آموزشی 2 (1397) 97-112
8 روانشناسی مدرسه دوره 7، شماره 1 (1397) صفحه 67-83
9 آموزش و ارزشیابی سال یازدهم (1397) 13-29
10 نوآوری های آموزشی 14 (1397) 7-24
11 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 21 (1397) 91-104
12 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) دوره دوم (1396) 91-99
13 نوآوری های آموزشی 1 (1396) 57-76
14 سلامت کار ایران 14 (1396) 25-34
15 اندیشه های نوین تربیتی دوره 13، شماره 3 (1396) 187-210
16 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 68 (1396) 102-110
17 روانشناسی تربیتی 12 (1395) 59-78
18 طب جنوب 18 (1395) 786-799
19 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) 8 (1395) 124-141
20 نوآوری های آموزشی 15 (1395) 84-87
21 آموزش و ارزشیابی 9 (1395) 83-103
22 نوآوری های آموزشی 14 (1394) 100-123
23 آموزش و ارزشیابی سال 8 (1394) 63-75
24 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 57-76
25 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی 4 (1394) 43-62
26 آموزش و ارزشیابی دوره 8 (1394) 93-108
27 مجله پزشکی ارومیه (1393) 1075-1067
28 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) (1393) 42035
29 اندیشه های نوین تربیتی (1393) 141-160
30
International Journal of Psychology and Behavioral Research (2014) 312-322
31 نوآوری های آموزشی (1392) 95-109
32 مجله اندازگیری تربیتی (1392) 42035
33 آموزش عالی ایران ـ انجمن آموزش عالی ایران (1392) 165-200
34 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) (1392) 83-90
35 اندازه گیری تربیتی (1391) 182-165
36 نوآوری های آموزشی (1391) 51-29
37 اندیشه های نوین تربیتی (1390) 33-9
38 همایش بین المللی آموزش علوم و فن آوری با تاکید بر جهان اسلامی (1390) 55-52
39 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی (1389) 101-85
40 در مجله علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ، (1389) 153-139
41 فصلنامه " انتظام اجتماعی/ سال اول/شماره دوم/ تابستان 1388" (1389) 56-33
42 نشریه علوم انسانی و اجتماعی ، شماره 31-30 (1389) 199-179
43 نوآوری های آموزشی (1389) 24-7
44 فناوری آموزش (1389) -
45 فصلنامه علمی پزوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز (1388) -
46 فصلنامه پزوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی (1388) -