مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پایایی و تحلیل عاملی اکتشافی ...
عنوان پایایی و تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان SEQ-C
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها پیشرفت تحصیلی؛ خوداثرمندی؛ تحلیل عاملی
چکیده چکیده تشخیص و سنجش عوامل عاطفی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی از حوزه­های فعال و با اهمیت در روانشناسی تربیتی است. در این مطالعه روایی و پایایی پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان(SEQ – C) مورد بررسی قرار داده شده است. این پرسشنامه شامل 23 سؤال است که سه مؤلفه خوداثرمندی تحصیلی، خوداثرمندی اجتماعی و خوداثرمندی هیجانی را اندازه می­گیرد. آزمودنی های پژوهش 245 نفر از دانش‎آموزان دختر سال اول دبیرستانی بودند که به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله ای- تصادفی انتخاب شدند. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی به روش تجزیه به مؤلفه­های اصلی و برای بررسی میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرانباخ استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که با حذف هفت سؤال از کل پرسشنامه و تحلیل عاملی بقیه سؤالات و چرخش نتایج با روش واریماکس سه مؤلفه آشکار می­شود. همچنین نتایج تحلیل موازی برای شناسایی دقیق مؤلفه­ها انجام گرفت که نتایج این تحلیل نیز این سه مؤلفه را مورد تأیید قرار داد. همچنین مشخص شد که کل پرسشنامه و مؤلفه­های آن از ضریب پایایی بالایی برخوردار بودند. در نگاهی کلی، نتایج پژوهش نشان داد که پرسشنامه خوداثرمندی (SEQ – C) برای سنجش این ویژگی در میان دانش­آموزان مناسب است و تاحدودی می­تواند نیازهای حال حاضر را برآورده کند.
پژوهشگران لیلا امیریان (نفر اول)، تقی زوار (نفر دوم)، جواد مصرآبادی (نفر سوم)