تقی زوار

صفحه نخست /تقی زوار
تقي زوار
نام و نام خانوادگی تقی زوار
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی ومشاوره
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی - سازمان سنجش و آموزش کشور علمی پژوهشی 6 (1395) 133-156
2 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 16 (1395) 62-71
3
International journal of hospital research 4 (2016) 149-154
4
Journal of Behavioral sciences in Asia (2014) 49-58
5 ISNN:2010-2011 فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری (1393) 87-69
6 روانشناسی مدرسه (1392) 81-97
7 پژوهشهای روانشناسی اجتماعی (1392) 63-78
8 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی (1392) 131-144
9 فصلنامه نوآوری های آموزشی (1392) 95-109
10 پژوهش در برنامه ریزی درسی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان ـ بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (1392) -
11 مجموعه مقالات قومیت و فرهنگ ایرانی اسلامی (1392) 0
12 قومیت و فرهنگ ایرانی اسلامی (1392) 0
13 مجموعه مقالات قومیت و فرهنگ ایرانی اسلامی (1392) 0
14 فصلنامه اندازه گیری تربیتی (1392) 42035
15 issn:2251-8002 فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 79-94
16 فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران (1392) 165-200