تقی زوار

صفحه نخست /تقی زوار
تقي زوار
نام و نام خانوادگی تقی زوار
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی ومشاوره
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1395) 45-62
2 تدریس پژوهی 1 (1395) 1-26
3 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی - سازمان سنجش و آموزش کشور علمی پژوهشی 6 (1395) 133-156
4 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی) 16 (1395) 62-71
5
International journal of hospital research 4 (2016) 149-154
6
Journal of Behavioral sciences in Asia (2014) 49-58
7 ISNN:2010-2011 فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری (1393) 87-69
8 روانشناسی مدرسه (دانشگاه محقق اردبیلی با همکاری دانشگاههای دیگر) (1392) 81-97
9 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 63-78
10 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی (1392) 131-144
11 نوآوری های آموزشی (وزارت آموزش و پرورش) (1392) 95-109
12 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) (1392) -
13 مجموعه مقالات قومیت و فرهنگ ایرانی اسلامی (1392) 0
14 قومیت و فرهنگ ایرانی اسلامی (1392) 0
15 مجموعه مقالات قومیت و فرهنگ ایرانی اسلامی (1392) 0
16 فصلنامه اندازه گیری تربیتی (1392) 42035
17 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 79-94
18 فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران (1392) 165-200