تقی زوار

صفحه نخست /تقی زوار
تقي زوار
نام و نام خانوادگی تقی زوار
شغل عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، گروه آموزشی علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
مرتبه علمی
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تدریس پژوهی 10 (1401) 112-143
2 مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) 1 (1401) 1-21
3 مدیریت بر آموزش سازمان ها 10 (1400) 149-173
4 اندیشه های نوین تربیتی دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 59 (1400) صفحه 161-182
5 اخلاق در علوم و فناوری 15 (1399) 83-90
6 مدیریت مدرسه 8 (1399) 186-202
7 علوم تربیتی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) ـ دانشگاه شهید چمران اهواز دوره 27 (1399) صفحه 161-182
8 مدیریت بر آموزش سازمان ها جلد 8 (1398) 287-312
9 اخلاق در علوم و فناوری 14 (1398) 68-75
10 مدیریت مدرسه 7 (1398) 236-250
11 اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد جلد 12 (1398) صفحات 25-42
12 آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 7 (1397) صفحات 21-29
13 مدیریت بر آموزش سازمان ها 7 (1397) صفحات 135-168
14 روانشناسی مدرسه دوره 7، شماره 1 (1397) صفحه 67-83
15 اندیشه های نوین تربیتی دوره 13، شماره 3 (1396) 187-210
16 بیمارستان 16 (1396) 112-119
17 اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد 10 (1396) 113-126
18 مدیریت بر آموزش سازمان ها سال پنجم (1395) 103-128
19 پژوهش های نوین روانشناختی 11 (1395) 115-135
20 روانشناسی تربیتی 12 (1395) 59-78
21 اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد 10 (1395) 45-62
22 پژوهش های آموزش و یادگیری 23 (1395) 67-77
23 تدریس پژوهی 4 (1395) 1-26
24 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 6 (1395) 133-156
25 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی) 16 (1395) 62-71
26
International journal of hospital research 4 (2016) 149-154
27 آموزش و ارزشیابی دوره 8 (1394) 93-108
28
Journal of Behavioral sciences in Asia (2014) 49-58
29 اخلاق در علوم و فناوری (1393) 87-69
30 روانشناسی مدرسه (1392) 81-97
31 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 63-78
32 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی (1392) 131-144
33 نوآوری های آموزشی (1392) 95-109
34 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) (1392) -
35 مجموعه مقالات قومیت و فرهنگ ایرانی اسلامی (1392) 0
36 قومیت و فرهنگ ایرانی اسلامی (1392) 0
37 مجموعه مقالات قومیت و فرهنگ ایرانی اسلامی (1392) 0
38 اندازه گیری تربیتی (1392) 42035
39 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 79-94
40 آموزش عالی ایران ـ انجمن آموزش عالی ایران (1392) 165-200