تقی زوار

صفحه نخست /تقی زوار
تقي زوار
نام و نام خانوادگی تقی زوار
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت بر آموزش سازمان ها 7 (1397) صفحات 135-168
2 روانشناسی مدرسه دوره 7، شماره 1 (1397) صفحه 67-83
3 اندیشه های نوین تربیتی دوره 13، شماره 3 (1396) 187-210
4 بیمارستان 16 (1396) 112-119
5 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1396) 113-126
6 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 115-135
7 مدیریت بر آموزش سازمان ها سال پنجم (1395) 103-128
8 روانشناسی تربیتی 12 (1395) 59-78
9 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1395) 45-62
10 پژوهش های آموزش و یادگیری 23 (1395) 67-77
11 تدریس پژوهی 4 (1395) 1-26
12 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 6 (1395) 133-156
13 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی) 16 (1395) 62-71
14
International journal of hospital research 4 (2016) 149-154
15 آموزش و ارزشیابی دوره 8 (1394) 93-108
16
Journal of Behavioral sciences in Asia (2014) 49-58
17 اخلاق در علوم و فناوری (1393) 87-69
18 روانشناسی مدرسه (1392) 81-97
19 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 63-78
20 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی (1392) 131-144
21 نوآوری های آموزشی (1392) 95-109
22 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) (1392) -
23 مجموعه مقالات قومیت و فرهنگ ایرانی اسلامی (1392) 0
24 قومیت و فرهنگ ایرانی اسلامی (1392) 0
25 مجموعه مقالات قومیت و فرهنگ ایرانی اسلامی (1392) 0
26 فصلنامه اندازه گیری تربیتی (1392) 42035
27 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 79-94
28 آموزش عالی ایران ـ انجمن آموزش عالی ایران (1392) 165-200