تقی زوار

صفحه نخست /تقی زوار
تقي زوار
نام و نام خانوادگی تقی زوار
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی ومشاوره
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1396) 113-126
2 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 115-135
3 مدیریت بر آموزش سازمان ها سال پنجم (1395) 103-128
4 روانشناسی تربیتی 12 (1395) 59-78
5 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1395) 45-62
6 پژوهش های آموزش و یادگیری 23 (1395) 67-77
7 تدریس پژوهی 4 (1395) 1-26
8 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی - سازمان سنجش و آموزش کشور 6 (1395) 133-156
9 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی) 16 (1395) 62-71
10
International journal of hospital research 4 (2016) 149-154
11
Journal of Behavioral sciences in Asia (2014) 49-58
12 اخلاق در علوم و فناوری (1393) 87-69
13 روانشناسی مدرسه (دانشگاه محقق اردبیلی با همکاری دانشگاههای دیگر) (1392) 81-97
14 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 63-78
15 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی (1392) 131-144
16 نوآوری های آموزشی (وزارت آموزش و پرورش) (1392) 95-109
17 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) (1392) -
18 مجموعه مقالات قومیت و فرهنگ ایرانی اسلامی (1392) 0
19 قومیت و فرهنگ ایرانی اسلامی (1392) 0
20 مجموعه مقالات قومیت و فرهنگ ایرانی اسلامی (1392) 0
21 فصلنامه اندازه گیری تربیتی (1392) 42035
22 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 79-94
23 آموزش عالی ایران ـ انجمن آموزش عالی ایران (1392) 165-200