تقی زوار

صفحه نخست /تقی زوار
تقي زوار
نام و نام خانوادگی تقی زوار
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری جلد 12 (1398) صفحات 25-42
2 آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 7 (1397) صفحات 21-29
3 مدیریت بر آموزش سازمان ها 7 (1397) صفحات 135-168
4 روانشناسی مدرسه دوره 7، شماره 1 (1397) صفحه 67-83
5 اندیشه های نوین تربیتی دوره 13، شماره 3 (1396) 187-210
6 بیمارستان 16 (1396) 112-119
7 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1396) 113-126
8 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 115-135
9 مدیریت بر آموزش سازمان ها سال پنجم (1395) 103-128
10 روانشناسی تربیتی 12 (1395) 59-78
11 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1395) 45-62
12 پژوهش های آموزش و یادگیری 23 (1395) 67-77
13 تدریس پژوهی 4 (1395) 1-26
14 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 6 (1395) 133-156
15 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی) 16 (1395) 62-71
16
International journal of hospital research 4 (2016) 149-154
17 آموزش و ارزشیابی دوره 8 (1394) 93-108
18
Journal of Behavioral sciences in Asia (2014) 49-58
19 اخلاق در علوم و فناوری (1393) 87-69
20 روانشناسی مدرسه (1392) 81-97
21 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 63-78
22 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی (1392) 131-144
23 نوآوری های آموزشی (1392) 95-109
24 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) (1392) -
25 مجموعه مقالات قومیت و فرهنگ ایرانی اسلامی (1392) 0
26 قومیت و فرهنگ ایرانی اسلامی (1392) 0
27 مجموعه مقالات قومیت و فرهنگ ایرانی اسلامی (1392) 0
28 اندازه گیری تربیتی (1392) 42035
29 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 79-94
30 آموزش عالی ایران ـ انجمن آموزش عالی ایران (1392) 165-200