مشخصات پژوهش

صفحه نخست /امکان سنجی اجرای نظام آموزش ...
عنوان امکان سنجی اجرای نظام آموزش ترکیبی بر اساس الزامات ایزو 10015 در شبکه بهداشت و درمان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آموزش ترکیبی، آموزش الکترونیکی، امکان سنجی، ایزو 10015 ، شبکه بهداشت و درمان
چکیده مقدمه: آموزش ترکیبی، مجموعه ای از رویکرد سیستمی و نگرش اقتضایی به یادگیری است، بدان معنا است که ضمن توجه به ارتباط میان تمامی اجزا به عنوان یک کل، به شرایط به کارگیری این ابزارها در راستای تحقق بهترین نتیجه، توجه ویژه ای می شود. مقاله حاضر به بررسی دیدگاه کارکنان شبکه بهداشت و درمان سراب در زمینه ی استقرار و پیاده سازی آموزش های ترکیبی(حضوری و برخط) مبتنی بر الزامات ایزو 10015 پرداخته است. روش ها: دراین پژوهش توصیفی- پیمایشی، جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان شاغل در شبکه بهداشت و درمان سراب در سال 1394 بود و حجم نمونه با استناد به جدول مورگان 265 نفر برآورد شد. ابزار جم عآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بر اساس الزامات ایزو 10015 در مقیاس لیکرت 5 نمرهای و شامل 63 گویه جهت بررسی امکان نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی را در آموزش های ترکیبی بود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از آمارهای توصیفی و آزمون تی مستقل استفاده شد. 2 برای /3±./ 2 و ارزشیابی 7 /5±./ 2، اجرا 6 /6±./ 2، طراحی 52 /81±./ نتایج: میانگین محاسبه شده از عوامل نیازسنجی 43 <0/ پیاده سازی آموزش های ترکیبی بود و کم تر از میانگین مفروض شده( 3) بود و این تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود ( 001 .(t=4/1,p نتیجه گیری: این نتایج می تواند مبنای استقرار قرارگرفته و توجه و تقویت عوامل نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی جهت بسترسازی مناسب برای استقرار نظام آموزش های ترکیبی، استفاده از فواید هر دو روش آموز ش مجازی و حضوری را ممکن نماید.
پژوهشگران عارف شاه ویرن (نفر اول)، تقی زوار (نفر دوم)، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر سوم)، فاطمه حضرتیان (نفر چهارم)