مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی ترسیم نقشه های مفهومی ...
عنوان اثربخشی ترسیم نقشه های مفهومی گروهی بر شاخص های شناختی- عاطفی درس شیمی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها حیطه های یادگیری؛ خوداثرمندی؛ نقشه مفهومی
چکیده هدف این پژوهش تعیین اثربخشی ترسیم نقشه­های مفهومی گروهی بر شاخص­های شناختی – عاطفی درس شیمی بود. نمونه پژوهش را 147 نفر از دانش­آموزان دختر پایه اول متوسطه­ و محتوای آموزشی مورد نظر کتاب شیمی تشکیل می­داد و طرح پژوهشی بر اساس یک طرح نیمه آزمایشی با پس آزمون و گروه­های مقایسه طراحی شد. آزمودنی­ها به روش نمونه­گیری خوشه­ای تک مرحله ای انتخاب و به گونه ای تصادفی به گروه های آزمایش (60 نفر) و کنترل (87 نفر) تخصیص داده شدند. در گروه­های آزمایشی، نقشه­های مفهومی گروهی پس از تدریس معلم، توسط آزمودنی­ها ترسیم شد و در گروه کنترل نیز آزمودنی­ها به شیوه­ی مرسوم به یادگیری متن­های درسی مشابه پرداختند. شاخص­های شناختی پژوهش بر اساس یک آزمون محقق­ساخته و شاخص های عاطفی به وسیله پرسشنامه خوداثرمندی (موریس، 2001) مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد ساخت نقشه های مفهومی گروهی تأثیر مثبتی بر شاخص­های شناختی فراگیران در درس شیمی داشته است. بخش دیگری از یافته­ها نشان داد که ساخت نقشه­های مفهومی گروهی تنها توانسته است بر خوداثرمندی تحصیلی به عنوان یکی از مؤلفه­های شاخص عاطفی پژوهش، اثر معنادار داشته باشد و در دیگر مؤلفه­های خوداثرمندی (اجتماعی و هیجانی) تأثیر معنادار مشاهده نشد.
پژوهشگران تقی زوار (نفر اول)، جواد مصرآبادی (نفر دوم)، لیلا امیریان (نفر سوم)