مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش مهارت های فناوری اطلاعات ...
عنوان نقش مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، عملکرد آموزشی، عملکرد پژوهشی، اعضای هیئت علمی
چکیده این پژوهش برای پاسخ به چگونگی کاربست فاوا در فعالیت های آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقای کیفیت آموزش عالی بر اساس بهبود عملکرد اعضای هیات علمی، و بررسی نقش ویژگی های فردی و علمی اعضای هیئت علمی در میزان استفاده اساتید از فاوا در دانشگاه های دولتی شهر تبریز، انجام پذیرفت. پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها، توصیفی است. جامعة آماری پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاههای تبریز، شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه پیام نور تبریز به تعداد 1092 نفر است. نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه ای بود و 195 پرسشنامه سالم جمع آوری شد. به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از سه نوع پرسشنامه محقق ساخته شامل: میزان استفاده از فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات؛ پرسشنامه عملکرد آموزشی و پرسشنامه عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان استفاده اساتید از فاوا پایین تر از حد متوسط است و از میان مولفه های میزان استفاده از فاوا، میزان استفاده از اینترنت پیش بینی کننده عملکرد آموزشی است. همچنین از میان مولفه های میزان استفاده از فاوا، مولفه نرم افزارهای کامپیوتری پیش بینی کننده عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی هستند. در مجموع نتایج نشان داد که میزان استفاده از فاوا پیش بینی کننده عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی است. بعلاوه میزان استفاده اساتید از فاوا و هر چهار مولفه آن بر اساس رشته تحصیلی اساتید تفاوت معنی داری دارند. همچنین بر اساس نتایج، بین استفاده از اینترنت بر اساس مرتبه علمی اساتید تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج نشان می دهد که بین متغیر سن و استفاده اساتید از فاوا در همه مولفه ها به جز استفاده از نرم افزارهای کامپیوتر تفاوت معنی دار است در نهایت سابقه تدریس بر استفاده اساتید از فاوا و همه مولفه های آن موثر است.
پژوهشگران روح اله مهدیون (نفر اول)، تقی زوار (نفر دوم)، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر سوم)