روح اله مهدیون

صفحه نخست /روح اله مهدیون
روح اله مهديون
نام و نام خانوادگی روح اله مهدیون
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 52 (1397) 81-98
2 مدیریت مدرسه - دانشگاه کردستان با همکاری انجمن مدیریت آموزشی 1 (1396) 110-134
3
Turkish Online Journal of Distance Education 18 (2017) 111-131
4 زن و فرهنگ 8 (1395) 81-98
5 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 6 (1395) 133-156
6 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 13 (1395) 41-48
7 فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی (انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران) سال دوم (1394) 27-57
8 صنعت و دانشگاه 1 (1394) 73-86
9 اخلاق در علوم و فناوری (1393) 87-69
10 علوم تربیتی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) ـ دانشگاه شهید چمران اهواز 21 (1393) 211-230
11 تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی - نهاد کتابخانه های عمومی کشور (1393) 173-197
12 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (1392) 13-30