مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش سواد دیجیتالی و ظرفیت ...
عنوان نقش سواد دیجیتالی و ظرفیت یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سواد دیجیتالی، ظرفیت یادگیری سازمانی، عملکرد شغلی، کارکنان آموز ش و پرورش.
چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش سواد دیجیتالی و ظرفیت یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره آموزش وپرورش است. این پژوهش، با روش شناسی، توصیفی هم بستگی انجام شده و جامعه آماری آن کلیه کارکنان اداره آموزش وپرورش استان آذربایجان شرقی، شامل 360 نفر در سال 1395 است. حجم نمونه پژوهش با توجه به جامعه آماری و بر اساس جدول مورگان 186 نفر انتخاب شد و از روش نمون هگیری، طبقه ای نسبتی مبتنی بر سهم متناسب بخش ها، استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، سه پرسش نامه سواد دیجیتالی، ظرفیت یادگیری سازمانی و عملکرد شغلی بود. پژوهش توحیدی اصل، روایی پرسش نامه سواد دیجیتالی و پژوهش قاسم زاده، پرسش نامه ظرفیت یادگیری سازمانی و عملکرد شغلی را تأیید کرد . برای تعیین پایایی 0 به دست آمدند . / 0 و 94 /92 ،0/ پرسش نامه ها، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و ضرایب آلفا ب ه ترتیب 93 یافته ها نشان دادند که متغیر سواد دیجیتالی بر ظرفیت یادگیری سازمانی نقش دارد و اثر ظرفیت یادگیری سازمانی با عملکرد شغلی، مثبت و معنا دار است. اما اثر سواد دیجیتالی بر عملکرد شغلی غیرمستقیم است . می توان نتیجه گیری کرد که هرگونه افزایش در میزان سواد دیجیتالی با افزایش در ظرفیت یادگیری سازمانی همراه بوده و هرگونه افزایش در میزان ظرفیت یادگیری سازمانی نیز با افزایش در میزان عملکرد شغلی همراه خواهد بود.
پژوهشگران اعظم محرمی (نفر اول)، روح اله مهدیون (نفر دوم)، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر سوم)، محمد رزاقی (نفر چهارم)