مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی نقش جوّ آموزش سازمانی و ...
عنوان بررسی نقش جوّ آموزش سازمانی و فرهنگ سازمانی بر یادگیری غیررسمی معلمان شهر جاسک
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها جوّ آموزش سازمانی؛ فرهنگ سازمانی؛ معلم؛ یادگیری غیررسمی
چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش جوّ آموزش سازمانی و فرهنگ سازمانی با یادگیری غیررسمی معلمان انجام شده است. روش پژوهش، از نوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش، همة معلمان ابتدایی شهر جاسک در سال تحصیلی 94-95 به تعداد 449 نفر است که 251 نفر معلم با روش نمونه­گیری تصادفی طبقة نسبتی انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه جمع­آوری و از طریق روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته­ها نشان می­دهد جوّ آموزش سازمانی (17/ 0=r) و فرهنگ سازمانی (28/0=r) با یادگیری غیررسمی دارای رابطة مثبت و معناداری هستند. بین ابعاد جوّ آموزشی با بعد حمایت شغلی (18/0=r) و بعد حمایت سازمانی (23/0=r) و بین مؤلفه­های فرهنگ سازمانی، مشارکت سازمانی (21/0=r)، یکپارچگی (35/0=r)، انعطاف­پذیری (20/0=r) و مدیریتی (23/0=r) با یادگیری غیررسمی در سطح 01/0 رابطة معناداری هست. از بین ابعاد جوّ آموزش سازمانی، تنها بعد حمایت سازمانی با 05/0=B و نیز از مؤلفه­های فرهنگ سازمانی، مؤلفة ثبات و یکپارچگی با 11/0=B توانِ پیش­بینی یادگیری غیررسمی را داشتند. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که بهبود و توسعة جوّ آموزشی و فرهنگ سازمانی همراه با افزایش و ارتقای یادگیری غیررسمی معلمان خواهد بود.
پژوهشگران عبدالحمید آسماندره (نفر اول)، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر دوم)، روح اله مهدیون (نفر سوم)