مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی کیفیت مدارس و شناسایی ...
عنوان بررسی کیفیت مدارس و شناسایی عوامل مؤثر برآن: پژوهشی ترکیبی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها کیفیت مدارس، متخصصان علوم تربیتی، دانش آموزان و پژوهش ترکیبی
چکیده هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت مدارس از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت و بررسی وضعیت موجود کیفیت مدارس از دیدگاه دانش آموزان است. این پژوهش ترکیبی از نوع راهبرد اکتشافی متوالی است. در مرحله­ کیفی از روش تحلیل محتوای عرفی و در مرحله کمی از تحقیق پیمایشی-توصیفی استفاده شده است. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر در مرحله­ کیفی متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان با تجربه بیش از ده سال سابقه­ کار، مدیران مدارس با بیش از 7 سال سابقه کار بودند که تعداد20 نفر به صورت هدفمند جهت مصاحبه عمیق انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از کدگذاری استفاده شد. نتایج 25 مقوله­های فرعی و10 مقوله اصلی را احصا نمود که عبارتند از: 1-عوامل محیطی، 2-ویژگی­های معلم، 3-امکانات و تجهیزات، 4-مدیر مدرسه، 5-ویژگی­های دانش­آموز، 6-روابط انسانی 7-خانواده، 8-اهداف آموزشی و محتوای تدریس 9-منابع، 10-روش تدریس. بر اساس داده­های به دست آمده بخش کیفی، پرسشنامه­ای ساخته شد و بین 288 نفر از دانش­آموزان متوسطه­ پسرانه شهر آذرشهر که به صورت نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، اجرا شد. نتایج نشان داد که میانگین وضعیت موجود کیفیت مدارس به صورت معناداری بالاتر از میانگین متوسط جامعه است و در وضعیت مطلوب است. دو عامل امکانات و تجهیزات و عامل اهداف آموزشی و محتوای تدریس پایین تر از میانگین متوسط جامعه و نامطلوب بودند.
پژوهشگران نظام الدین پاهنگ (نفر اول)، روح اله مهدیون (نفر دوم)، بهبود یاری قلی (نفر سوم)