بهبود یاری قلی

صفحه نخست /بهبود یاری قلی
نام و نام خانوادگی بهبود یاری قلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی ومشاوره
تحصیلات دکترای حرفه ای / تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فصلنامه نوآوری های آموزشی (1393) 123-100
2
issn:2322-4002 (International journal of Psychology and Behavioral Research (IJPBR) (2014) 294-302
3 شابا: 2251-6360 پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت. (1392) 195-210
4 سومین همایش موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران (1392) 0