بهبود یاری قلی

صفحه نخست /بهبود یاری قلی
نام و نام خانوادگی بهبود یاری قلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی ومشاوره
تحصیلات دکترای حرفه ای / تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 روان شناسی و دین - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 36 (1395) 103-132
2 نوآوری های آموزشی (وزارت آموزش و پرورش) (1393) 123-100
3
International Journal of Psychology and Behavioral Research (2014) 294-302
4 شابا: 2251-6360 پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت. (1392) 195-210
5 سومین همایش موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران (1392) 0