بهبود یاری قلی

صفحه نخست /بهبود یاری قلی
بهبود ياري قلي
نام و نام خانوادگی بهبود یاری قلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای حرفه ای / فلسفه تعلیم و تربیت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 سبک زندگی ایرانی اسلامی با محوریت سلامت 2 (1397) 155-163
2 مدیریت بر آموزش سازمان ها 7 (1397) 103-133
3 اخلاق در علوم و فناوری 1 (1397) 127-134
4 اندیشه های نوین تربیتی 14 (1397) 159-197
5 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره 11 (1397) 15-21
6 راهبرد اجتماعی فرهنگی 1 (1396) 77-108
7 اندیشه های نوین تربیتی 13 (1396) 71-96
8 مدیریت مدرسه - دانشگاه کردستان با همکاری انجمن مدیریت آموزشی 1 (1396) 110-134
9 راهبرد اجتماعی فرهنگی 1 (1396) 235-258
10 روان شناسی و دین 36 (1395) 103-132
11 نوآوری های آموزشی (1393) 123-100
12
International Journal of Psychology and Behavioral Research (2014) 294-302
13 شابا: 2251-6360 پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت. (1392) 195-210
14 سومین همایش موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران (1392) 0