بهبود یاری قلی

صفحه نخست /بهبود یاری قلی
بهبود ياري قلي
نام و نام خانوادگی بهبود یاری قلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای حرفه ای / فلسفه تعلیم و تربیت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 اخلاق در علوم و فناوری 1 (1397) 127-134
2 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره 11 (1397) 15-21
3 راهبرد اجتماعی فرهنگی 1 (1396) 77-108
4 اندیشه های نوین تربیتی 13 (1396) 71-96
5 مدیریت مدرسه - دانشگاه کردستان با همکاری انجمن مدیریت آموزشی 1 (1396) 110-134
6 راهبرد اجتماعی فرهنگی 1 (1396) 235-258
7 روان شناسی و دین 36 (1395) 103-132
8 نوآوری های آموزشی (1393) 123-100
9
International Journal of Psychology and Behavioral Research (2014) 294-302
10 شابا: 2251-6360 پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت. (1392) 195-210
11 سومین همایش موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران (1392) 0