مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تجارب معلمان از چالش های ...
عنوان تجارب معلمان از چالش های برنامه های تلوزیون به عنوان برنامه درسی پنهان در تحقق اهداف تربیتی نظام آموزشی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها چالش های برنامه های تلوزیون، برنامه درسی پنهان، اهداف تربیتی نظام آموزشی
چکیده هدف پژوهش حاضر توصیف تجارب زیسته معلمان از چالش های برنامه های تلوزیون به عنوان برنامه درسی پنهان در تحقق اهداف تربیتی نظام آموزشی بود. در این پژوهش، روش کیفی از نوع پدیدارشناسی استفاده گردید. به منظور احصای تجارب، 24 نفر از معلمان با سابقه مدارس با روش نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با روش هفت مرحله ای کلایزی تحلیل شد. پس از بررسی معتبر بودن داده ها توسط مشارکت کنندگان، کدهای به دست آمده در قالب 4 مضمون اصلی و 11 مضمون فرعی تلخیص شدند. یافته ها نشان داد که چالش علمی-آموزشی با مضامین فرعی (عدم ایجاد انگیزش، عدم ایجاد عدالت، عدم تربیت روانی و عدم توجه به مهارت)؛ چالش فرهنگی با مضامین فرعی (عدم تقویت غرور ملی و نهادینه کردن فرهنگ غربی)، چالش اخلاقی-اعتقادی با مضامین فرعی (فراموشی اعتقادات و هدایت نامناسب) و ناهنجاری اجتماعی با مضامین فرعی (تضعیف بنیان خانواده، عدم توجه به گسترش نظم و عدم توجه به سلامت) مهم ترین مضامین اصلی و فرعی در تجارب معلمان است. درنتیجه برنامه های تلوزیون در قالب برنامه درسی پنهان می تواند اهداف علمی، فرهنگی، اخلاقی-اعتقادی و اجتماعی نظام آموزشی را با چالش روبه رو کند.
پژوهشگران بهبود یاری قلی (نفر اول)، مهدی اکرمی (نفر دوم)، عیسی برقی (نفر سوم)، پروین بهاری (نفر چهارم)