عیسی برقی

صفحه نخست /عیسی برقی
نام و نام خانوادگی عیسی برقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد 19 (1401) 217-248
2 تدریس پژوهی 10 (1401) 23-45
3 مطالعات ناتوانی 12 (1401) 130-130
4 راهبرد اجتماعی فرهنگی - (1401) -
5 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 11 (1400) 111-131
6 توسعه آموزش جندی شاپور 12 (1400) 131-143
7 روانشناسی تربیتی 17 (1400) 289-316
8 مطالعات روانشناسی تربیتی 18 (1400) 1-17
9 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی 11 (1399) 164-139
10 فرهنگ و ارتقاء سلامت 4 (1399) 532-542
11 روانشناسی مدرسه 9 (1399) 79-90
12 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 13 (1399) 608-617
13 تصویر سلامت 11 (1399) 74-86
14 تدریس پژوهی 8 (1399) 151-165
15 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 14 (1398) 45-64
16 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 8 (1398) 133-144
17 مدیریت ارتقای سلامت 8 (1398) 1-10
18 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 9 (1398) 7-40
19 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 12 (1398) 81-90
20 فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 7 (1398) 41-50
21 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال چهاردهم (1398) 55-76
22 جامعه پژوهی فرهنگی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 10 (1398) 1-39
23 مطالعات روانشناسی تربیتی 16 (1398) 76-59
24 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره هشتم (1398) 33-62
25 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 52 (1397) 1-34
26 مدیریت مدرسه 6 (1397) 240-260
27 مطالعات رسانه های نوین 14 (1397) 283-308
28 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 16 (1397) 101-108
29 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1394) 1-6