عیسی برقی

صفحه نخست /عیسی برقی
نام و نام خانوادگی عیسی برقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 7 (1398) 41-50
2 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال چهاردهم (1398) 55-76
3 مطالعات روانشناسی تربیتی 16 (1398) 76-59
4 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ـ باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی ـ با همکاری دانشگاه های دیگر دوره هشتم (1398) 33-62
5 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 52 (1397) 1-34
6 مدیریت مدرسه - دانشگاه کردستان با همکاری انجمن مدیریت آموزشی 6 (1397) 240-260
7 مطالعات رسانه های نوین 14 (1397) 283-308
8 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 16 (1397) 101-108
9 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1394) 1-6