عیسی برقی

صفحه نخست /عیسی برقی
نام و نام خانوادگی عیسی برقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات روانشناسی تربیتی 18 (1400) 1-17
2 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی 11 (1399) 164-139
3 روانشناسی مدرسه 9 (1399) 79-90
4 تصویر سلامت 11 (1399) 74-86
5 تدریس پژوهی 8 (1399) 151-165
6 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 14 (1398) 45-64
7 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 8 (1398) 133-144
8 مدیریت ارتقای سلامت 8 (1398) 1-10
9 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 9 (1398) 7-40
10 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 12 (1398) 81-90
11 فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 7 (1398) 41-50
12 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال چهاردهم (1398) 55-76
13 جامعه پژوهی فرهنگی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 10 (1398) 1-39
14 مطالعات روانشناسی تربیتی 16 (1398) 76-59
15 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره هشتم (1398) 33-62
16 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 52 (1397) 1-34
17 مدیریت مدرسه - دانشگاه کردستان با همکاری انجمن مدیریت آموزشی 6 (1397) 240-260
18 مطالعات رسانه های نوین 14 (1397) 283-308
19 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 16 (1397) 101-108
20 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1394) 1-6