عیسی برقی

صفحه نخست /عیسی برقی
نام و نام خانوادگی عیسی برقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی [Google Scholar] [Scopus] [وب‌سایت شخصی]
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی 14 (1402) 111-124
2 نظریه و عمل در برنامه درسی 11 (1402) 133-168
3 پژوهش های نوین روانشناختی 18 (1402) 1
4 فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی دوره 3 (1401) 1-10
5 مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد 19 (1401) 217-248
6 تدریس پژوهی 10 (1401) 23-45
7 مطالعات ناتوانی 12 (1401) 130-130
8 راهبرد اجتماعی فرهنگی - (1401) -
9 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 11 (1400) 111-131
10 توسعه آموزش جندی شاپور 12 (1400) 131-143
11 روانشناسی تربیتی 17 (1400) 289-316
12 مطالعات روانشناسی تربیتی 18 (1400) 1-17
13 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی 11 (1399) 164-139
14 فرهنگ و ارتقاء سلامت 4 (1399) 532-542
15 روانشناسی مدرسه 9 (1399) 79-90
16 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 13 (1399) 608-617
17 تصویر سلامت 11 (1399) 74-86
18 تدریس پژوهی 8 (1399) 151-165
19 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 14 (1398) 45-64
20 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 8 (1398) 133-144
21 مدیریت ارتقای سلامت 8 (1398) 1-10
22 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 9 (1398) 7-40
23 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 12 (1398) 81-90
24 فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 7 (1398) 41-50
25 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال چهاردهم (1398) 55-76
26 جامعه پژوهی فرهنگی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 10 (1398) 1-39
27 مطالعات روانشناسی تربیتی 16 (1398) 76-59
28 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره هشتم (1398) 33-62
29 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 52 (1397) 1-34
30 مدیریت مدرسه 6 (1397) 240-260
31 مطالعات رسانه های نوین 14 (1397) 283-308
32 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 16 (1397) 101-108
33 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1394) 1-6