مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر معنای زندگی بر سازگاری ...
عنوان تأثیر معنای زندگی بر سازگاری مدرسه دانشآموزان با میانجیگری مقابله مسئله مدار و پذیرش خود
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها معنای زندگی، سازگاری مدرسه، مباب مسئ همدار، پذیرش خود.
چکیده چکیده این پژوهش، تأثیر معنای زندگی را بر سازگاری مدرسه دانشآموزان باا میاانگییری مباب ا مسئ همدار و پذیرش خود بررسیمیکند. جهت دستیابی به این هدف، از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستیی با رویکرد تح یل مسیر استفادهشاده اسات. جامعا آمااری پاژوهش شاامل ک یاه دانشآموزان دختر دورۀ دوّم متوسط شهر بابل در سال تحصی ی 6971 79 بودند که از میان آنها - با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای 802 نفر بهعنوان نموناه انتاااش شادند. بارای گردآوری دادهها از پرسشنام معنای زندگی )اساتییر و همکااران، 8001 (، پرسشانام ساازگاری مدرسه )کیم، 8008 (، پرسشانام راهبارد مباب اه ای )لازارروس و فاوککمن، 6721 ( و پرسشانام پذیرش خود )چمبرکین و هاگا، 8006 ( استفاده شدهاست. دادهها باا آزماون هاای آمااری یاری همبستیی پیرسون و تح یل مسیر در نرمافزارهای SPSS و AMOS تگزیهوتح یل شدند. یافتهها نشان میدهند که معنای زندگی رابط مثبتی با مباب مسئ همدار، پذیرش خود و سازگااری مدرس  استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده اجتماعی و علوم انسانی، دانشگاه مازندران. )نویسنده مسئول( hajitabar62@gmail.com  دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.  استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. 10 مجله مطالعات روان شناسی تربیتی، شماره 43 تابستان 89 دانشآموزان دارد. سازگاری مدرسه نیز با مباب مسئ همدار و پذیرش خود رابطه مثبت دارد. معنای زندگی تأثیر مثبتی بر سازگاری مدرسه دارد و مباب مسئ همدار نبش میانگیگری معناداری در رابط بین معنای زندگی و سازگاری با مدرسه دارد اما پذیرش خود نبش میانگیگری معناداری بین معنای زندگی و سازگاری مدرسه ندارد. در کل نتایج این پژوهش نشان میدهد که داشتن معنا و هدف در زندگی میتواند سازگاری مدرس دانشآموزان را تضمین کند؛ همچنین سبک انتزاعای و درونی مانند پذیرش خود برای حل مسائل مؤثر نیست اما یک استراتژی رفتاری مساتبیم مانناد مباب ه مسئ همدار کارآمد میباشد.
پژوهشگران محسن حاجی تبار فیروز جانی (نفر اول)، علی شیخ الاسلامی (نفر دوم)، عیسی برقی (نفر سوم)