مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش سواد رسانه ای والدین و ...
عنوان نقش سواد رسانه ای والدین و هویت اجتماعی بر مصرف رسانه ای دانش آموزان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها -
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سواد رسانه ای والدین و هویت اجتماعی بر مصرف رسانه ای دانش آموزان است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی 11 سال مشغول به - است. جامعه آماری پژوهش حاضر نوجوانان رده سنی 18 1395 و والدین - تحصیل در مدارس شهر ایلخچی (تبریز) در سال تحصیلی 96 آن ها بودند که از این جامعه تعداد 123 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای از بین مدارس شهر ایلخچی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مصرف رسانه ای، سواد رسانه ای والدین و هویت اجتماعی استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه 0 و /89 ،0/ مصرف رسانه ای، سواد رسانه ای و هویت اجتماعی به ترتیب 8 به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین سواد رسانه ای والدین و هویت اجتماعی با مصرف رسانه ای در نوجوانان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای دسترسی و استفاده از رسانه ها، توانایی تحلیل و ارزیابی، هویت فردی و اجتماعی، تفکر انتقادی به رسانه ها و برقراری ارتباط با پیام های رسانه ها می توانند مصرف رسانه ای را در نوجوانان پیش بینی کنند. بنابراین توجه به سواد رسانه ای والدین و هویت اجتماعی می تواند نقش مهمی در مصرف رسانه ای نوجوانان داشته باشد.
پژوهشگران جعفر بهادری خسروشاهی (نفر اول)، عیسی برقی (نفر دوم)