مشخصات پژوهش

صفحه نخست /گامی برای اعتباربخشی الگوی ...
عنوان گامی برای اعتباربخشی الگوی پذیرش و استفاده از فناوری دیجیتال توسط معلمان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها -گامی برای اعتباربخشی الگوی پذیرش و استفاده از فناوری دیجیتال توسط معلمان
چکیده گامی برای اعتباربخشی الگوی پذیرش و استفاده از فناوری دیجیتال توسط معلمان
پژوهشگران بخشعلی نجف زاده (نفر اول)، عیسی برقی (نفر دوم)، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر سوم)