مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تجارب زیسته دانشجویان دوره ...
عنوان تجارب زیسته دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی عمران از توجه برنامه درسی به حوزه عاطفی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها برنامه درسی، حوزه عاطفی، مهندسی عمران
چکیده هدف این پژوهش، بررسی تجربه زیسته دانشجویان دوره کارشناسی رشته مهندسی عمران از توجه برنامه درسی به حوزه عاطفی است تا زوایا و ابعاد آن مشخص شود. رویکرد پژوهش حاضر، کیفی و روش پژوهش از نوع پدیدارشناسی است که به همین منظور از بین 88 دانشجوی سال چهارم دوره کارشناسی رشته مهندسی عمران دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 16-18 تا رسیدن به حد اشباع مطالعات، 18 نفر از آنها به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با جلب رضایت ایشان با استفاده از پروتکل مصاحبه تأییدشده توسط متخصصان مورد مصاحبهقرار گرفتند. جهت حصول اطمینان از قابلیت اعتمادپذیری دادههای پژوهش از روش مکرر، مقایسه مستمر داده ها، خلاصه سازی و دسته بندی اطالعات بدون اینکه داده ها آسیبی ببینند، استفاده شد. پس از ضبط مصاحبه ها جهت تحلیل اطالعات جمع آوری شده روش اسمیت استفاده شد و نتایج نشان داد برخی عناصر برنامه درسی رشته تحصیلی مهندسی عمران در دوره کارشناسی چون اهداف شناختی، محتوای غیررسمی، استفاده از روشهای نوین تدریس، استفاده از مواد و وسایل آموزشی مناسب، تعامالت استاد و دانشجو، استفاده از اساتید جوان در تدریس، استفاده از معیار مناسب در ارزشیابی و درنظرگرفتن فعالیتهای جانبی توانسته است به عواطف و احساسات دانشجویان توجه نماید و برخی دیگر ازجمله اهداف مهارتی، محتوای رسمی، زمان ارائه و اعتبار علمی محتوا، رعایت عدالت و انصاف در ارزشیابی و ضریب دشواری سؤالات در ارزشیابی در دستیابی به این هدف موفق نبوده اند
پژوهشگران سیروس اسدیان (نفر اول)، آرزو شهری قره بابا (نفر دوم)، عیسی برقی (نفر سوم)، صیاد عبدالهی اصل (نفر چهارم)