مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان ...
عنوان بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان بر اساس سهمیه های کنکوری(مطالعه موردی: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها وضعیت تحصیلی، معدل، ارزشیابی، سهمیه های خاص و عادی
چکیده هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان بر اساس انواع سهمیه های کنکوری (ایثارگران یا خاص؛ و مناطق سه گانه یا عادی) بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف از نوع کاربردی، از جهت نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و از جهت تحلیل داده ها از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان ورودی های 96 تا 99 به تعداد 7129 نفر بود که به دو گروه دانشجویان سهمیه خاص و عادی مناطق تفکیک شدند و نمونه مورد نظر به روش تصادفی طبقه ای نسبتی به تعداد 620 نفر (260 نفر سهمیه خاص و 360 نفر سهمیه عادی مناطق) انتخاب شد. آنگاه وضعیت عملکرد تحصیلی دانشجویان با شاخص معدل کل بین انواع سهمیه ها مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون تی، تحلیل واریانس یک راهه و چندراهه همراه با آزمونهای تعقیبی انجام شد. یافته ها: یافته­های به دست آمده نشان داد میانگین معدل دانشجویان استفاده کننده از سهمیه­های خاص به صورت معنادار کمتر از دانشجویان عادی است و تفاوت میانگین معدل دانشجویان با انواع سهمیه‎های مشخص معنادار می‎باشد؛ همچنین تفاوت میانگین معدل دانشجویان استفاده کننده از سهمیه خاص و دانشجویان عادی بر اساس مقطع تحصیلی (اثر تعاملی سهمیه و مقطع تحصیلی) نیز معنادار است و درون هر مقطع تحصیلی این تفاوت بین دو گروه معنادار بدست آمد. نتیجه گیری: نتایج گویای این بود که دانشجویان بهره مند از سهمیه های خاص در فرایند کنکور دارای عملکرد تحصیلی پایین تری نسبت به دانشجویان دارای سهمیه های عادی در آموزش عالی هستند.
پژوهشگران عیسی برقی (نفر اول)، واقف دلخوش (نفر دوم)، غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی (نفر سوم)