غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی

صفحه نخست /غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی
غلامرضا گل محمدنژاد بهرامي
نام و نام خانوادگی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم تربیتی- سنجش و اندازه گیری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ـ باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی ـ با همکاری دانشگاه های دیگر دوره هشتم (1398) 33-62
2 سلامت روان کودک دوره5 (1397) 135-147
3 اندازه گیری تربیتی 8 (1397) 151/164
4 سلامت روان کودک دوره 4 (1396) 78-87
5 آموزش و ارزشیابی اول (1395) 65-81
6 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی volume8 (1394) 255-260
7
DU Journal, Humanities and Social Sciences vol 8 (2015) 420-433
8 آموزش و ارزشیابی سال هفتم (1393) 9-20
9 آموزش و ارزشیابی اول (1393) 89-101
10
INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES (2014) 699-702
11 آموزش و ارزشیابی اول (1392) 37-50
12
INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES Volume 3 (2013) 233-237
13 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران اول (1392) 175-200
14 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران (1392) 175-200