غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی

صفحه نخست /غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی
غلامرضا گل محمدنژاد بهرامي
نام و نام خانوادگی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی و مشاوره
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم تربیتی- سنجش و اندازه گیری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES (2014) 699-702
2 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران (1392) 175-200