غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی

صفحه نخست /غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی
غلامرضا گل محمدنژاد بهرامي
نام و نام خانوادگی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم تربیتی- سنجش و اندازه گیری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 آموزش و ارزشیابی اول (1395) 65-81
2 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی volume8 (1394) 255-260
3
DU Journal, Humanities and Social Sciences vol 8 (2015) 420-433
4 آموزش و ارزشیابی سال هفتم (1393) 9-20
5 آموزش و ارزشیابی اول (1393) 89-101
6
INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES (2014) 699-702
7 آموزش و ارزشیابی اول (1392) 37-50
8 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران اول (1392) 175-200
9 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران (1392) 175-200