غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی

صفحه نخست /غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی
غلامرضا گل محمدنژاد بهرامي
نام و نام خانوادگی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی ومشاوره
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم تربیتی- سنجش و اندازه گیری
وبسایت
پست الکترونیک