غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی

صفحه نخست /غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی
غلامرضا گل محمدنژاد بهرامي
نام و نام خانوادگی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم تربیتی- سنجش و اندازه گیری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 اندازه گیری تربیتی ـ دانشگاه علامه طباطبایی ـ باهمکاری دانشگاههای دیگر 8 (1397) 151/164
2 آموزش و ارزشیابی اول (1395) 65-81
3 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی volume8 (1394) 255-260
4
DU Journal, Humanities and Social Sciences vol 8 (2015) 420-433
5 آموزش و ارزشیابی سال هفتم (1393) 9-20
6 آموزش و ارزشیابی اول (1393) 89-101
7
INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES (2014) 699-702
8 آموزش و ارزشیابی اول (1392) 37-50
9 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران اول (1392) 175-200
10 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران (1392) 175-200