مشخصات پژوهش

صفحه نخست /انطباق و هنجاریابی آزمون هوش ...
عنوان انطباق و هنجاریابی آزمون هوش نوجوانان کتل (فرم B )
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها هنجاریابی- آزمون هوش نوجوانان کتل
چکیده هدف پزوهش حاضر انطباق و هنجاریابی آزمون هوش نوجوانان کتل برای دانش آموزان 14-8 ساله ی شهر آذرشهر است. روش پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل دانش آموزان پایه های دوم ابتدایی تا هشتم ابتدایی شهر آذرشهر در سال تحصیلی 1395-1394 بود که تعداد 562 تفر از آنان به عنوان نمونه ی پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند و ابزار مورد استفاده ی پژوهش، آزمون هوش نواجوانان کتل فرمB بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد و روایی سازه آن از طریق تحلیل عاملی تاییدی صورت گرفت که تمامی شاخص برازش و مدل تایید شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که این آزمون از روایی و اعتبار قابل قبول برخوردار است. هم چنین معناداری آزمون براساس تفکیک سنی با استفاده از آزمون واریانس یک راهه و تعامل جنسیت و پایه های تحصیلی از طریق واریانس دوراهه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن ها نشان دهنده ی تفاوت معناداری بین گروه ها بود. و جدول نرم برای آزمون هوش کتل براساس نمره های هوش بهر انحرافی (15= Sd و100M=) محاسبه و تنظیم شد.
پژوهشگران بهار عنایتی (نفر اول)، غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی (نفر دوم)، جواد مصرآبادی (نفر سوم)