مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رابطه کیفیت خدمات آموزشی با ...
عنوان رابطه کیفیت خدمات آموزشی با توسعه دانش محتوایی و شایستگیهای کانونی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها کیفیت خدمات آموزشی، دانش محتوایی، شایستگیهای کانونی، دانشگاه فرهنگیان
چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت خدمات آموزشی با توسعه دانش محتوایی و شایستگیهای کانونی دانشجو معلمان انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی و از نوع - همبستگی بود. جامعه آماری شامل همه دانشجویان ورودی سالهای 1391 و 1392 ، مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1395 – 1394 در دانشگاههای فرهنگیان استان آذربایجان غربی، به تعداد 1823 نفر بود که طبق فرمول کوکران، 317 نفر با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب، بهعنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری دادههای کیفیت خدمات آموزشی از پرسشنامه سروکوال )زوار و همکاران، 1386 (، دانش محتوایی از پرسشنامه محققساخته و شایستگیهای کانونی از پرسشنامه حیدری و همکاران ) 1392 ( استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامهها با نظر کارشناسان تأیید شد. روایی سازه پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی و شایستگیهای کانونی از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پرسشنامه محققساخته دانش محتوایی نیز با تحلیل عاملی اکتشافی تأیید شد. پایایی پرسشنامهها با آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب با مقادیر 92 ،./ 94 /. و 90 /. تأیید شد. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که کیفیت خدمات آموزشی نقش پیشبینی کنندهای بر دانش محتوایی و شایستگیهای کانونی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی دارد. همچنین دانش محتوایی در رابطه کیفیت خدمات آموزشی و شایستگیهای کانونی نقش میانجی را ایفا میکند.
پژوهشگران لیلا نعمتی (نفر اول)، روح اله مهدیون (نفر دوم)، سیروس اسدیان عباس بلاغی (نفر سوم)