مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تجارب زیسته شرکت کنندگان از ...
عنوان تجارب زیسته شرکت کنندگان از چالشهای شیوه نیمه متمرکز آزمون دکتری
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آموزش عالی، آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری، تجربه زیسته، سیاست پذیرش دانشجویان دکتری.
چکیده در چند سال اخیر، نحوه پذیرش دانشجویان دوره دکتری موضوع قابل بحث در جامعه دانشگاهی بوده و به عنوان یک عامل اصلی در تضمین کیفیت دوره دکتری توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در پژوهش حاضر، تجارب زیسته شرکت کنندگان در آزمون دوره دکتری از چالشهای شیوه آزمون نیمه متمرکز دکتری واکاوی شده است. بدین منظور از روش تحقیق کیفی پدیدارشناسی استفاده شد. همچنین با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند- ملاک مدار، 25 نفر از داوطلبان و دانشجویانی که تجربه شرکت در آزمون نیمه متمرکز دکتری و مصاحبه تخصصی را داشتند به عنوان مشارکتکننده انتخاب شدند. پس از انجام مصاحبه ها، داده ها با استفاده از روش پدیدارشناسی مبتنی بر مدل گرانهایم ) 2004 ( تحلیل و تجارب آنها در 6 مضمون اصلی و بر اساس اهمیتشان دسته بندی شدند. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها، نشان میدهد که مواردی همچون؛ کم توجهی به مقوله عدالت در مصاحبه تخصصی، رویکرد متفاوت دانشگاهها در مصاحبه، تخصصی نبودن آزمون کتبی دوره دکتری، شرایط آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری، درک متفاوت داوطلبان از مجموعه سؤالهای عمومی آزمون کتبی، سیاستگذاری و اجرای نامناسب، چالشهایی برای سیاست فعلی پذیرش دانشجویان دوره دکتری به دنبال داشته و برگزاری آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری را با تنگناها و نقاط ضعفی مواجه ساخته است.
پژوهشگران روح اله مهدیون (نفر اول)، علی حسامپور (نفر دوم)، محسن رفیعی (نفر سوم)