مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش سواد دیجیتالی و شایستگی ...
عنوان نقش سواد دیجیتالی و شایستگی های کانونی معلمان بر عملکرد شغلی آنان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سواد دیجیتالی، شایستگی های کانونی، عملکرد شغلی، معلمان، تبریز
چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سواد دیجیتالی و شایستگی های کانونی معلمان بر عملکرد شغلی آنان بود. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان ) 035 نفر( دوره 60 می باشد. حجم نمونه با توجه به جامعه آماری و - دوم متوسطه ناحیه یک، دو و سه شهر تبریز در سال تحصیلی 69 براساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان 702 نفر تعیین شد. داده ها از طریق پرسشنامه های سواد دیجیتالی توحیدی ) اصل ) 1361 (، شایستگی های کانونی حیدری، فرج پهلو، عصاره و گرایی ) 1367 ( و عملکرد شغلی پاترسون ) 7555 گردآوری گردید. روایی سازه این پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل عاملی تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. )= و شایستگی کانونی ) 5510 )= یافته ها: سواد دیجیتالی اثر مستقیم، مثبت و معنی داری بر عملکرد شغلی ) 5501 تائید شد. )= دارد. همچنین اثر علّی شایستگی کانونی بر عملکرد شغلی با ( 5570 نتیجه گیری: هرگونه افزایش سواد دیجیتالی منجر به افزایش شایستگی های کانونی معلمان و به دنبال آن افزایش شایستگی های کانونی معلمان، عملکرد شغلی و سواد دیجیتالی آنها را بهبود می بخشد.
پژوهشگران سیداحمد حسینی (نفر اول)، روح اله مهدیون (نفر دوم)، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر سوم)