مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش تعاملی عوامل فرهنگی و ...
عنوان نقش تعاملی عوامل فرهنگی و آموزش کارآفرینی بر نیت کارآفرینی دانشجویان فنی مهندسی دانشگاه تبریز
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها عوامل فرهنگی کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، نیت کارآفرینی.
چکیده بیکاری از پیچیدهترین مشکلاتی است که در زمان حاضر وجود دارد و با وجود توجه مسئولان به ایجاد کار، کشور ایران همواره با انبوهی از دانشآموختگان بیکار جویای کار روبهروست، دانشآموختگانی که با تقبل هزینههای هنگفت و صرف وقت چندین ساله تخصصهایی کسب کردهاند. در این خصوص، دانشگاه میتواند از طریق شناسایی و بهکارگیری عوامل محیطی، اقتصادی و فرهنگی که ظهور کارآفرینی را آسان میسازند، زمینۀ مناسب را فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعاملی عوامل فرهنگی و آموزش کارآفرینی بر نیت کارآفرینی دانشجویان انجام شد. روش پژوهش بهصورت توصیفی از نوع همبستگی و جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانشجویان دانشکدههای فنی، مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز بود که 211 دانشجو از طریق نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری دادهها از پرسشنامۀ عوامل فرهنگی و نیت کارآفرینی استفاده شد. دادهها با آزمونهای آماری همبستگی و رگرسیون سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین عوامل فرهنگی (باور به توانایی و مسئولیتپذیری) با نیت کارآفرینی رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد. بین عامل فرهنگی (باور به توانایی) و آموزش کارآفرینی رابطۀ مثبت و معنادار مشاهده شد. بین عامل فرهنگی (مسئولیتپذیری) و آموزش کارآفرینی رابطۀ معنادار مشاهده نشد. از سویی رابطۀ معنادار بین دو متغیر آموزش کارآفرینی و نیت کارآفرینی وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد که عوامل فرهنگی و آموزش کارآفرینی نقش تعاملی را در پیشبینی نیت کارآفرینی دانشجویان ندارند.
پژوهشگران محسن چوبداری (نفر اول)، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر دوم)، روح اله مهدیون (نفر سوم)