مشخصات پژوهش

صفحه نخست /در " فصلنامه مطالعات برنامه ...
عنوان در " فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی ، سال2 (شماره 3) صص101-85 بهار و تابستان1390 تحت عنوان " معرفی نقشه مفهومی به عنوان یک راهبرد موئثر برنامه ریزی ، یادهی ، یادگیری و ارزشیابی در آموزش عالی "
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران جواد مصرآبادی (نفر اول)