مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی آموزش مهارتهای ...
عنوان اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی و هیجانی بر بهبود روابط بین فردی دانش آموزان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها روابط بین فردی، مهارتهای اجتماعی و هیجانی، دانش آموزان
چکیده مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی و هیجانی بر بهبود روابط بینفردی در دانشآموزان بود. روش کار: طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش 1330 بودند که از این جامعه، تعداد 22 - کلیه دانشآموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر کلیبر در سال تحصیلی 31 دانشآموز در دو گروه آزمایش ) 22 دانشآموز( و کنترل ) 22 دانش آموز( به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابتدا از بین مدارس شهر کلیبر تعداد یک مدرسه متوسطه به صورت تصادفی انتخاب شد. در مرحله بعد از آن مدرسه، دو کلاس دوره دوم متوسطه به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. به این صورت که ابتدا پرسشنامه روابط بین فردی به عنوان پیش آزمون استفاده شد و بعد برای گروه آزمایشی مهارتهای اجتماعی و هیجانی آموزش داده شد و گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکرد. بعد از اجرای آموزش مهارتهای اجتماعی و هیجانی دوباره پرسشنامه روابط بین فردی بر روی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از پرسشنامه دشواری در روابط بین فردی و بسته آموزشی مهارتهای اجتماعی و هیجانی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون آماری تحلیل کواریانس چندمتغیره انجام گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی و هیجانی، بر روابط بین فردی دانش آموزان تأثیر دارد و باعث کاهش مشکلات بینفردی در دانش آموزان میگردد. نتیجه گیری: بنابراین آموزش مهارتهای اجتماعی و هیجانی بر کاهش مشکلات بین فردی در دانش آموزان پیشنهاد می گردد.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)، ابوالفضل فرید (نفر دوم)، جواد مصرآبادی (نفر سوم)، جعفر بهادری خسروشاهی (نفر چهارم)