مشخصات پژوهش

صفحه نخست /فراتحلیل تعامل جنسیت فراگیران ...
عنوان فراتحلیل تعامل جنسیت فراگیران بر تاثیر روش های تدریس مشارکتی و بحث گروهی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها روش تدریس مشارکتی- فراتحلیل
چکیده وش اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در دﺳﺘﺮس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی 1370 ﺗﺎ 1392 در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ، ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ و ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻼکﻫﺎی ورود و ﺧﺮوج و ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 323 اﻧﺪازه اﺛﺮ از ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 172 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻧﺪازه اﺛﺮﻫﺎی ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﻴﺴﺖ در ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری روشﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﺑﺤﺚ ﺑﺮای ﻣﺪل ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دﺧﺘﺮان 0/665 و در ﭘﺴﺮان 0/589 ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو اﻧﺪازه اﺛﺮ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻼک ﻛﻮﻫﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری اﻳﻦ روشﻫﺎ در در ﻓﺮاﮔﻴﺮان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ آ