مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تعیین اثربخشی آموزش به روش ...
عنوان تعیین اثربخشی آموزش به روش جیگساو بر شاخصهای شناختی، عاطفی و سازگاری عاطفی - اجتماعی دانشآموزان دختر در درس ریاضی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها زش به روش جیگساو شا شخا ، شا عاطف سازراری عاطف - اج،ماع
چکیده هدف پژوهش حاضرر تعیین اث بخشرر آموزش به روش جیگسرراو ب شررا های؛ شررخا ، عاطف و سررازراری عاطف - اج،ماع دانشآموزان د ، در درس ریاضرر بوده اسرر . روش پژوهش از نوع شرر ه آزمایشرر بود که در اج ای آن از ط ح چهارر وه ناهمسرران با پیشآزمون و پسآزمون و دو ر وه کخ، ل و دو ر وه آزمایش اسرر،فاده شد . ش ک کخخدران پژوهش شامل 99 نف از دانشآموزان د ، پایهی ش شم اب،دای بودند که به روش نمونهری ی هدفمخد ان،خاب و به طور تصادف در ه یک از ر وههای آزمایش و رواه ق ار ر ف،خد. پ سشخامههای تجدیدنظ شده سرخجش نگ ش نسر به مدرسره سرازراری عاطف - اج،ماع و آزمون پیشر ف تحصری محققسرا ،ه به روش ر وه توسط آزمودن ها تکمیل شد . آزمودن های ر وه آزمایش به مدت ده ج سه آموزش به روش جیگساو را دریاف ک دند . ر وه کخ، ل نیز همزمان به ب نامه های عادی کلاسرر ود ادامه دادند . یاف،ه ها نشرران داد؛ آموزش ب ه روش جیگساو در مقایسه با آموزش م سوم تاثی مث بیش، ی ب پیش ف تحصی سازراری عاطف - اج،ماع و ب از شا های عاطف تحصی دارد. آموزش به روش جیگساو به پیش ف تحصی دانشآموزان در درس ریاض کمک داده اس . پژوهش حاض ب ای مع مان درس ریاض ملاحظات دارد که م توانخد از این راه د ب ای به ود تدریس درس ریاض اس،فاده کخخد.
پژوهشگران نوشین محمودی (نفر اول)، موسی پیری (نفر دوم)، جواد مصرآبادی (نفر سوم)