موسی پیری

صفحه نخست /موسی پیری
موسي پيري
نام و نام خانوادگی موسی پیری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی و مشاوره
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات فرهنگی ایران - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 4 (1396) 41-65
2 پژوهش های جامعه شناسی معاصر (دانشگاه بوعلی سینا همدان) سال ششم (1396) 121-147
3 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی 8 (1396) 131-156
4 مطالعات میان فرهنگی – دانشگاه آزاد اسلامی دوره 12 (1396) 117-142
5 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1396) 113-126
6 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران سال یازدهم (1395) 49-74
7 امداد و نجات دوره 8 (1395) 1-22
8 فناوری آموزش 11 (1395) 11-19
9 آموزش و ارزشیابی 9 (1395) 155-169
10 نظریه و عمل در برنامه درسی 4 (1395) 55-80
11 روانشناسی تربیتی 12 (1395) 21
12 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) سال سیزدهم، دوره دوم (1395) 99-109
13 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) دوره پنجم (1394) 1-22
14
Salmagundi 1 (2015) 1-13
15 نوآوری های آموزشی چهاردهم (1394) 87-112
16 فناوری آموزش 10 (1394) 37-44
17 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 41-53
18
fabreries 4 (2015) 89-103
19 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال نهم (1393) 39-62
20 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان (1393) 50-63
21 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 7 (1393) 48-58
22 نامه آموزش عالی (1393) 63-75
23 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 12 (1393) 238-247
24 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان (1393) 48-54
25 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه (1393) 238-248
26 اندیشه های نوین تربیتی (1393) 141-160
27 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی – وزارت علوم،تحقیقات و فناوری سازمان سمت یک (1392) 71-86
28 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) (1392) -
29 اندیشه های نوین تربیتی (1392) 27-48
30
Procedia-Social and Behavioral Scinences ISSN: 1877-0428 (2013) 435-425
31 نوآوری های آموزشی (1392) 111-126
32 European Poultry Science 1 (2013) 1224-1232
33
International Research Journal of Applied & Basic Sciences Issn: 2251-838X (2013) 607- 604
34 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی (1391) 102-106
35 فصلنامه علوم رفتاری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر) (1390) 41-27
36 فصلنامه علوم تربیتی (1390) 90-75
37 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) (1389) 27-1