موسی پیری

صفحه نخست /موسی پیری
موسي پيري
نام و نام خانوادگی موسی پیری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 آموزش و ارزشیابی 12 (1398) 80-102
2 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال چهاردهم (1398) 55-76
3 پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی سال ششم (1398) 31-34
4 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری جلد 12 (1398) صفحات 25-42
5 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال سیزدهم (1397) 141-168
6 سلامت و بهداشت اردبیل دوره نهم (1397) 462-474
7 روانشناسی تربیتی 14 (1397) 19-36
8 فیزیولوژی ورزشی (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی) سال چهاردهم (1397) 77-85
9 پژوهش های برنامه درسی دوره هشتم (1397) 65-84
10 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 12 (1397) 119-142
11 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران دوره 12 (1397) 73-100
12 فناوری آموزش 12 (1397) 229-236
13 نامه آموزش عالی سال یازدهم (1397) 89-111
14 تحقیقات فرهنگی ایران - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 4 (1396) 41-65
15 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) دوره دوم (1396) 91-99
16 پژوهش های جامعه شناسی معاصر (دانشگاه بوعلی سینا همدان) سال ششم (1396) 121-147
17 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی 8 (1396) 131-156
18 مطالعات میان فرهنگی – دانشگاه آزاد اسلامی دوره 12 (1396) 117-142
19 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1396) 113-126
20 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران سال یازدهم (1395) 49-74
21 امداد و نجات دوره 8 (1395) 1-22
22 فناوری آموزش 11 (1395) 11-19
23 آموزش و ارزشیابی 9 (1395) 155-169
24 نظریه و عمل در برنامه درسی 4 (1395) 55-80
25 روانشناسی تربیتی 12 (1395) 21
26 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) سال سیزدهم، دوره دوم (1395) 99-109
27 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) دوره پنجم (1394) 1-22
28
Salmagundi 1 (2015) 1-13
29 نوآوری های آموزشی چهاردهم (1394) 87-112
30 فناوری آموزش 10 (1394) 37-44
31 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 41-53
32
fabreries 4 (2015) 89-103
33 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال نهم (1393) 39-62
34 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان (1393) 50-63
35 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 7 (1393) 48-58
36 نامه آموزش عالی (1393) 63-75
37 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 12 (1393) 238-247
38 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان (1393) 48-54
39 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه (1393) 238-248
40 اندیشه های نوین تربیتی (1393) 141-160
41 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی – وزارت علوم،تحقیقات و فناوری سازمان سمت یک (1392) 71-86
42 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) (1392) -
43 اندیشه های نوین تربیتی (1392) 27-48
44
Procedia-Social and Behavioral Scinences (2013) 435-425
45 نوآوری های آموزشی (1392) 111-126
46 European Poultry Science 1 (2013) 1224-1232
47
International Research Journal of Applied & Basic Sciences Issn: 2251-838X (2013) 607- 604
48 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی (1391) 102-106
49 فصلنامه علوم رفتاری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر) (1390) 41-27
50 فصلنامه علوم تربیتی (1390) 90-75
51 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) (1389) 27-1