موسی پیری

صفحه نخست /موسی پیری
موسي پيري
نام و نام خانوادگی موسی پیری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 12 (1397) 119-142
2 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران دوره 12 (1397) 73-100
3 فناوری آموزش 12 (1397) 229-236
4 نامه آموزش عالی سال یازدهم (1397) 89-111
5 تحقیقات فرهنگی ایران - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 4 (1396) 41-65
6 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) دوره دوم (1396) 91-99
7 پژوهش های جامعه شناسی معاصر (دانشگاه بوعلی سینا همدان) سال ششم (1396) 121-147
8 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی 8 (1396) 131-156
9 مطالعات میان فرهنگی – دانشگاه آزاد اسلامی دوره 12 (1396) 117-142
10 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1396) 113-126
11 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران سال یازدهم (1395) 49-74
12 امداد و نجات دوره 8 (1395) 1-22
13 فناوری آموزش 11 (1395) 11-19
14 آموزش و ارزشیابی 9 (1395) 155-169
15 نظریه و عمل در برنامه درسی 4 (1395) 55-80
16 روانشناسی تربیتی 12 (1395) 21
17 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) سال سیزدهم، دوره دوم (1395) 99-109
18 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) دوره پنجم (1394) 1-22
19
Salmagundi 1 (2015) 1-13
20 نوآوری های آموزشی چهاردهم (1394) 87-112
21 فناوری آموزش 10 (1394) 37-44
22 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 41-53
23
fabreries 4 (2015) 89-103
24 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال نهم (1393) 39-62
25 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان (1393) 50-63
26 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 7 (1393) 48-58
27 نامه آموزش عالی (1393) 63-75
28 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 12 (1393) 238-247
29 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان (1393) 48-54
30 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه (1393) 238-248
31 اندیشه های نوین تربیتی (1393) 141-160
32 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی – وزارت علوم،تحقیقات و فناوری سازمان سمت یک (1392) 71-86
33 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) (1392) -
34 اندیشه های نوین تربیتی (1392) 27-48
35
Procedia-Social and Behavioral Scinences ISSN: 1877-0428 (2013) 435-425
36 نوآوری های آموزشی (1392) 111-126
37 European Poultry Science 1 (2013) 1224-1232
38
International Research Journal of Applied & Basic Sciences Issn: 2251-838X (2013) 607- 604
39 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی (1391) 102-106
40 فصلنامه علوم رفتاری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر) (1390) 41-27
41 فصلنامه علوم تربیتی (1390) 90-75
42 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) (1389) 27-1