موسی پیری

صفحه نخست /موسی پیری
موسي پيري
نام و نام خانوادگی موسی پیری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی ومشاوره
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1395) 113-126
2 فناوری آموزش 11 (1395) 11-19
3 آموزش و ارزشیابی 9 (1395) 155-169
4 نظریه و عمل برنامه درسی – انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه خوارزمی 4 (1395) 55-80
5 فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی 12 (1395) 21
6 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) سال سیزدهم، دوره دوم (1395) 99-109
7 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) دوره پنجم (1394) 1-22
8
Salmagundi 1 (2015) 1-13
9 نوآوری های آموزشی (وزارت آموزش و پرورش) چهاردهم (1394) 87-112
10 فناوری آموزش 10 (1394) 37-44
11 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 41-53
12
fabreries 4 (2015) 89-103
13 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال نهم (1393) 39-62
14 مجله توسعه ی آموزش درعلوم پزشکی (1393) 50-63
15 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان 7 (1393) 48-58
16 isnn:2008-4617 مجله نامه آموزش عالی (1393) 63-75
17 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 12 (1393) 238-247
18 p -ISSN: 9521-2251فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی (1393) 48-54
19 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه (1393) 238-248
20 اندیشه های نوین تربیتی (1393) 141-160
21 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی – وزارت علوم،تحقیقات و فناوری سازمان سمت یک (1392) 71-86
22 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) (1392) -
23 اندیشه های نوین تربیتی (1392) 27-48
24
Procedia-Social and Behavioral Scinences ISSN: 1877-0428 (2013) 435-425
25 نوآوری های آموزشی (وزارت آموزش و پرورش) (1392) 111-126
26 European Poultry Science 1 (2013) 1224-1232
27
International Research Journal of Applied & Basic Sciences Issn: 2251-838X (2013) 607- 604
28 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی (1391) 102-106
29 فصلنامه علوم رفتاری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر) (1390) 41-27
30 فصلنامه علوم تربیتی (1390) 90-75
31 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) (1389) 27-1