موسی پیری

صفحه نخست /موسی پیری
موسي پيري
نام و نام خانوادگی موسی پیری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) 22 (1402) 137-147
2 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 4 (1402) 352-364
3 آموزش و ارزشیابی 15 (1401) 13-28
4 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار دهم (1400) 161-174
5 تفکر و کودک 11 (1399) 233-255
6 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره 9 (1399) 223 - 251
7 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه دوره هجدهم (1399) 496-509
8 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) 2 (1399) 177-167
9 اندازه گیری تربیتی سال نهم (1398) 1-16
10 پژوهش های آموزش و یادگیری 15 (1398) 663-72
11 تدریس پژوهی سال هفتم (1398) 1-20
12 آموزش و ارزشیابی 12 (1398) 80-102
13 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال چهاردهم (1398) 55-76
14 پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی سال ششم (1398) 31-34
15 اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد جلد 12 (1398) صفحات 25-42
16 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال سیزدهم (1397) 141-168
17 سلامت و بهداشت اردبیل دوره نهم (1397) 462-474
18 روانشناسی تربیتی 14 (1397) 19-36
19 فیزیولوژی ورزشی سال چهاردهم (1397) 77-85
20 پژوهش های برنامه درسی دوره هشتم (1397) 65-84
21 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 12 (1397) 119-142
22 پژوهش های نوین روانشناختی دوره 12 (1397) 73-100
23 فناوری آموزش 12 (1397) 229-236
24 نامه آموزش عالی سال یازدهم (1397) 89-111
25 تحقیقات فرهنگی ایران - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 4 (1396) 41-65
26 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) دوره دوم (1396) 91-99
27 پژوهش های جامعه شناسی معاصر (دانشگاه بوعلی سینا همدان) سال ششم (1396) 121-147
28 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی 8 (1396) 131-156
29 مطالعات میان فرهنگی – دانشگاه آزاد اسلامی دوره 12 (1396) 117-142
30 اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد 10 (1396) 113-126
31 پژوهش های نوین روانشناختی سال یازدهم (1395) 49-74
32 امداد و نجات دوره 8 (1395) 1-22
33 فناوری آموزش 11 (1395) 11-19
34 آموزش و ارزشیابی 9 (1395) 155-169
35 نظریه و عمل در برنامه درسی 4 (1395) 55-80
36 روانشناسی تربیتی 12 (1395) 21
37 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) سال سیزدهم، دوره دوم (1395) 99-109
38 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) دوره پنجم (1394) 1-22
39
Salmagundi 1 (2015) 1-13
40 نوآوری های آموزشی چهاردهم (1394) 87-112
41 فناوری آموزش 10 (1394) 37-44
42 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 41-53
43
fabreries 4 (2015) 89-103
44 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال نهم (1393) 39-62
45 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان (1393) 50-63
46 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 7 (1393) 48-58
47 نامه آموزش عالی (1393) 63-75
48 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 12 (1393) 238-247
49 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان (1393) 48-54
50 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه (1393) 238-248
51 اندیشه های نوین تربیتی (1393) 141-160
52 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی – وزارت علوم،تحقیقات و فناوری سازمان سمت یک (1392) 71-86
53 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) (1392) -
54 اندیشه های نوین تربیتی (1392) 27-48
55
Procedia-Social and Behavioral Scinences (2013) 435-425
56 نوآوری های آموزشی (1392) 111-126
57 European Poultry Science 1 (2013) 1224-1232
58
International Research Journal of Applied & Basic Sciences Issn: 2251-838X (2013) 607- 604
59 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی (1391) 102-106
60 فصلنامه علوم رفتاری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر) (1390) 41-27
61 فصلنامه علوم تربیتی (1390) 90-75
62 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) (1389) 27-1