مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر اجرای شیوه های مختلف ...
عنوان تأثیر اجرای شیوه های مختلف یادگیری مشارکتی بر خود کار آمذی عمومی دانش آموزان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها خودکارآمدی،دانش آموزان هنرستان، درس دین و زندگی، پژوهش گروهی، گروه جیگ ساو، یادگیری مشارکتی
چکیده هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیراثربخشی الگوهای یادگیری مشارکتی بر میزان خود کار آمذی فرا گیران در درس دین و زندگی دانش آموزان سال دوم هنرستان است.روش پژوهش نیمه تجربی و جامعه آماری هنرجویان هنرستان های ناحیه 2 اردبیل بوده که به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای یک هنرستان گزینش و از کلاس ها آن(2کلاس آزمایش و یک کلاس کنترل) انتخاب شدند.
پژوهشگران محمد عظیمی (نفر اول)، قربان کیان (نفر دوم)، یوسف ادیب (نفر سوم)، موسی پیری (نفر چهارم)