مشخصات پژوهش

صفحه نخست /طراحی مدلی برای توانمندسازی ...
عنوان طراحی مدلی برای توانمندسازی معلمان دورة ابتدایی براساس رویکرد درس پژوهی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها توانمندسازی، در پژوهی، دورة ابتدایی، معلمان.
چکیده پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی برای توانمندسازی معلمان دورة ابتدایی مبتنی بر رویکررد در پژوهری اناراگ فرفترس اسرت . روش پژوهش از نوع کیفی بوده کس در آن با تحلیل محتوای کیفی، دادههای حاصل از متن اسناد بالادستی و شیوه نامسهای آموزش و پررورش، نتایج پژوهشهای داخل و خارج کشور و متن مصاحبس با 49 نفر از مشارکت کنندفان تحلیل شد. فرایند نمونسفیری بس شیوة هدفمند بوده است. اعتباریابی مدل در طول فرایند پژوهش و مطابق با شیوههرای مطررد در پرژوهش کیفری، از ملرس سرس سوسرازی داده، برازنیری تحلیل ها زیر نظر سایر پژوهشیران و مشارکت کنندفان، بس کارفیری یادداشتهای میدانی پژوهشیر و رسیدن بس اشباع دادهها تأمین شده است. در تحلیل نهایی 292 مفهوگ اولیس استخراج شد. درون مایسهای اصلی استخراج شده از تحلیل دادههرا نشران داد کرس عناصرر اصرلی مدل شامل فلسفس و چرایی توانمندسازی، هدفها، سطود، موانع، عوامل تسهیل کننده، پیامدها و نتایج توانمندسرازی مبتنری برر رویکررد در پژوهی برای معلمان دورة ابتدایی است. نتایج نشان داد مدل تدوین شده متناسب با نظاگ آموزشری متمرکرک کنرونی از نبر علمری می تواند زمینس ساز پژوهشهای دییر در حوزة توسع حرفسای معلمان و توانمندی آنان باشد و نیک از نب عملی مری توانرد مرورد اسرتفادة سیاستفذاران آموزشی، مدیران، معلمان قرار فیرد.
پژوهشگران رقیه سامی (نفر اول)، موسی پیری (نفر دوم)، بهنام طالبی (نفر سوم)