مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر کلاس معکوس بر خودراهبری ...
عنوان تاثیر کلاس معکوس بر خودراهبری در یادگیری درس زبان انگلیسی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها کلاس معکوس خود راهبری در یادگیری زبان انگلیسی
چکیده این پژوهش باهدف بررسی تأثیر کلاس معکوس بر مهارت خودراهبری در یادگیری دانشآموزان دختر پایه دهم شهرستان 1395 در درس زبان انگلیسی انجامگرفته است. روش پژوهش حاضر نیمه تجربی با پیش - کلیبر در سال تحصیلی 1396 آزمون و پس آزمون با یک گروه کنترل بود. شرکتکنندگان در پژوهش 30 نفر بودند، که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و بهطور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه با پایایی 0.82 برای کل آزمون و با روایی صوری و محتوایی تایید )SDL( سنجش خودراهبردی در یادگیری دانشآموزان تحلیل SPSS شده از سوی متخصصان، استفاده شد. داده ها با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی تحت نرم افزار شدند. یافته ها ی حاصل از تحلیل کواریانس نشان دادند که کلاس معکوس توانسته است با کمک متغییر کووریت )پیش همچنین .)p< آزمون( اثر معنی داری بر متغییر خودراهبری )به جز مولفهی خود مدیریتی( در یادگیری اثر بگذارد ) 0.05 میانگین نمرات دانشآموزان درپیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش تفاوت چشمگیری با یکدیگر داشتند؛ که میانگین نمرات خود راهبری یادگیری دانشآموزان آموزش دیده از طریق کلاس معکوس بالاتر بود.
پژوهشگران موسی پیری (نفر اول)، حافظ صاحب یار (نفر دوم)، آرش سعداللهی (نفر سوم)