مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی وضعیت اجرای برنامه ...
عنوان ارزیابی وضعیت اجرای برنامه درسی کار و فناوری پایه هفتم دوره اول متوسطه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها برنامه درسی کار و فن آوری، اجرای برنامه درسی، پایه هفتم.
چکیده هدف این پژوهش بررسی وضعیت موجود اجرای برنامه درسی کار و فناوری پایه هفتم دوره اول متوسطه بوده است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی از نوع زمینه یابی می باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران و دبیران پایه هفتم شهر تبریز را در برگرفته است. حجم نمونه آماری بر اساس جدول گرجسی و مورگان، به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی از دبیران (137 نفر) و مدیران(110 نفر) انتخاب شدند. داده ها از طریق دو پرسشنامه محقق ساخته دبیران و مدیران گردآوری شد. برای تعیین روایی از روایی محتوایی و سازه استفاده گردید. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ ، برای پرسشنامه دبیران 954/0 و پرسشنامه مدیران 925/ 0 محاسبه گردید. طبق نظر مدیران وضعیت اجرای برنامه درسی کار و فناوری پایه هفتم در حد متوسط به بالا بوده است. نتایج نشان می دهد که عناصر برنامه درسی کار و فناوری شامل راهبردهای تدریس، مواد و منابع آموزشی فضای آموزشی و عوامل مادی و انسانی از نظر دبیران بر اجرای برنامه درسی مؤثرمی باشد همچنین بین دیدگاه مدیران و دبیران در خصوص اثرگذاری عوامل انسانی و مادی بر اجرای برنامه درسی کار و فناوری تفاوت معناداری وجود دارد.
پژوهشگران موسی پیری (نفر اول)، سیروس اسدیان (نفر دوم)، مرتضی محمد زاده (نفر سوم)