مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزشیابی کیفیت برنامه درسی ...
عنوان ارزشیابی کیفیت برنامه درسی رشته تربیت بدنی (فیزیولوژی ورزشی) دوره کارشناسی ارشد از دیدگاه دانشجویان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ارزشیابی، کیفیت، برنامه درسی، تربیت بدنی، فیزیولوژی ورزش
چکیده زمینه و هدف: ارزشیابی مهم ترین فرایند مورد استفاده بهبود کیفیت برنامه درسی است. هدف از پژوهش حاضر، ارزشیابی کیفیت برنامه درسی تربیت بدنی (گرایش فیزیولوژی ورزشی) دوره کارشناسی ارشد با تأکید بر عناصر عمومی برنامه درسی هدف، محتوا، راهبردهای اجرایی (راهبردهای یاددهی- یادگیری، راهبردهای مدیریتی) و راهبردهای ارزشیابی بود. مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی– پیمایشی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه های دولتی کردستان، همدان، 94 بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی 100 نفر انتخاب شدند. برای - آذربایجان شرقی و غربی در نیمسال تحصیلی 95 گردآوری داده ها از پرسشنامه 68 سؤالی حسینی ( 1388 ) استفاده شد. برای برآورد روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و صوری استفاده مورد SPSS 0 تعیین گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار / شد. پایایی پرسش نامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ در حد 97 تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در ارتباط با هدف و محتوا، نیازها و انتظارات دانشجویان در حد متوسط برآورد شده است؛ اما در ارتباط با راهبردهای اجرایی (راهبردهای یاددهی- یادگیری، راهبردهای مدیریتی) و راهبردهای ارزشیابی برنامه درسی نتوانسته است نیازها و انتظارات آن ها را برآورد سازد. نتیجه گیری: در کلاس از روش های تدریس سنتی استفاده می شود و کمتر به استفاده از روش های فعال و مشارکتی توجه دارند و روش ارزشیابی از شفافیت لازم برخوردار نیست.
پژوهشگران موسی پیری (نفر اول)، سیروس اسدیان عباس بلاغی (نفر دوم)، سوران درخشانی (نفر سوم)