مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نیازسنجی برنامه درسی زبان ...
عنوان نیازسنجی برنامه درسی زبان آموزی دانش آموزان پیش دبستانی مناطق دو زبانه، براساس مدل کلاین
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها نیازسنجی، برنامهی درسی زبانآموزی، عناصر نُهگانه کلاین، پیشدبستانی
چکیده هدفِ پژوهش حاضر، نیازسنجی برنامهی درسی زبان- آموزی دانشآموزان مناطق دوزبانه، براساس مدل کلاین است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و فن نیازسنجی است. جامعه آماریِ پژوهش شامل 55 نفر مربی » رویداد مهم « پیشدبستانی و 35 نفر معلّم پایه اوّلِ ابتدایی است. ابزارهای پژوهش پرسشنامه محقق ساخته، مشاهده و مصاحبه است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آمار توصیفی و استنباطی » اهداف « استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که در عنصر فعالیتهای آموزشی جذاب؛ در » محتوا « مقوله گوش دادن؛ در زبان آگاهی تکیهگاه آموزش نباشد؛ در » فعالیتهای یادگیری « قصه- » راهبردهای تدریس « فعالیتمحور بودن؛ در » ارزشیابی « در ؛CD استفاده از تصاویر، لوح و » منبع، و ابزار « گویی؛ در فضای آموزشی دوسویه و در » محیط « 55 دقیقه؛ در » زمان « 35 تا 33 نفر؛ بالاترین اولویت را در بین » گروهبندی « عنصر نیازها به خود اختصاص داده است. و نیز بین نظرات مربیان پیشدبستانی و معلّمان پایه اوّل ابتدایی در مورد نیازها براساس تفاوتِ معنیداری وجود » زمان « عناصر کلاین به غیر از عنصر دارد.
پژوهشگران گلاویژ وفایی فر (نفر اول)، حسین قاسم پورمقدم (نفر دوم)، موسی پیری (نفر سوم)