مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اعتبارسنجی زیرساخت های تدوین ...
عنوان اعتبارسنجی زیرساخت های تدوین برنامه درسی غیر متمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آمایش سرزمین، اعتبارسنجی، برنامه درسی ،تمرکززدایی ، دوره ابتدایی
چکیده هدف این پژوهش، اعتبارسنجی زیرساخت های تدوین برنامه درسی غیر متمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی بود. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی به لحاظ شیوه گرد آوری داده، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهر کرمانشاه می باشد.
پژوهشگران زهرا نجار (نفر اول)، بهنام طالبی (نفر دوم)، موسی پیری (نفر سوم)، جهانگیر یاری (نفر چهارم)