جهانگیر یاری

صفحه نخست /جهانگیر یاری
نام و نام خانوادگی جهانگیر یاری
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / هیات علمی
تحصیلات
مرتبه علمی
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 4 (1402) 352-364
2 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار دهم (1400) 161-174
3 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه دوره هجدهم (1399) 496-509
4 آموزش و ارزشیابی 12 (1398) 80-102
5 پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی سال ششم (1398) 31-34
6 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال سیزدهم (1397) 141-168