مشخصات پژوهش

صفحه نخست /طراحی آموزش چند رسانهای مبتنی ...
عنوان طراحی آموزش چند رسانهای مبتنی بر نظریة بار شناختی سوئلر و تعیین تأثیر آن بر هیجان تحصیلی درس ریاضی در فراگیران پایه سوم ابتدایی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها راهبردهای یادگیری خود تنظیمی، اضطراب، یادگیری، یادگیری درس ریاضی
چکیده این پژوهش با هدف طراحی آموزش چندرسانهای مبتنی بر نظریة بار شناختی سوئلر و تعیین تأثیر آن بر هیجان تحصیلی درس ریاضی در فراگیران پایة سوم ابتدایی، انجام شده است. در این پژوهش، از طرح شبه آزمایشی "پیش - پسآزمون با گروه گواه" استفاده شد. جامعة آماری در این تحقیق، دانشآموزان 1396 بود. با استفاده از روش - پسر پایة سوم ابتدایی شهرستان چایپاره ( 502 نفر) در سال تحصیلی 1397 نمونهگیری خوشهای، 2 کلاس از دو مدرسه و از هر کلاس بهصورت تصادفی 15 نفر انتخاب شد که بصورت تصادفی به گروههای آزمایش و کنترل منتسب شدند. دادهها با استفاده از پرسشنامه هیجان تحصیلی لیچنفلد و همکاران ( 2012 ) گردآوری شدند. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل استفاده شد. نتایج نشان داد که اجرای طراحی آموزش چند (MANCOVA) کواریانس چند متغیره رسانهای مبتنی بر نظریة بار شناختی سوئلر به صورت معنیداری بر افزایش هیجان تحصیلی لذت و کاهش هیجانهای تحصیلی خستگی و اضطراب تأثیر دارد و میانگین گروه آزمایش در پسآزمون بیشتر از میانگین گروه گواه بود. با توجه به یافتههای پژوهش حاضر، میتوان نتیجه گرفت که استفاده از طراحی آموزش چند رسانهای مبتنی بر نظریة بارشناختی سوئلر به عنوان یکی از راههای کاهش هیجانهای منفی و افزایش هیجانهای مثبت تحصیلی فراگیران بهکار رود.
پژوهشگران کوروش حسین بگلو (نفر اول)، موسی پیری (نفر دوم)، جهانگیر یاری (نفر سوم)، اکبر رضایی (نفر چهارم)