مشخصات پژوهش

صفحه نخست /طراحی الگوی برنامه درسی برای ...
عنوان طراحی الگوی برنامه درسی برای آموزش دانشجویان پزشکی عمومی با متد ترکیبی (آموزش الکترونیکی و آموزش غیرالکترونیکی): یک مطالعه کیفی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها الگو، برنامه درسی ترکیبی، آموزش الکترونیکی، آموزش غیرالکترونیکی، آموزش پزشکی عمومی
چکیده یش زمینه و هدف: دانشگاه های علوم پزشکی، علاوه بر ارائه خدمات بهداشتی درمانی، وظیفه مهم تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز بخش-های مختلف جامعه را بر عهده دارند. این امر ایجاب می کند که برنامه درسی آموزش پزشکی عمومی به صورت مداوم تحت بازنگری قرار گرفته و با رفع کاستی ها در ارتقاء آن کوشش شود. هدف از این مطالعه طراحی الگوی برنامه درسی برای آموزش دانشجویان پزشکی عمومی با متد ترکیبی(آموزش الکترونیکی و آموزش غیرالکترونیکی) با الهام از الگوی اکر بود. مواد و روش کار: پژوهش حاضر مطالعه کاربردی از نوع آمیخته بود. ویژگی های عناصر برنامه درسی ترکیبی برای آموزش پزشکی عمومی با استفاده از تحلیل داده های حاصل از متن مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان و صاحبنظران و مرور نظام مند منابع علمی و پژوهش های داخل و خارج کشور و اسناد بالادستی آموزش پزشکی و شیوه نامه های آموزش پزشکی مشخص شد. فرایند نمونه گیری هدفمند بوده است. بر اساس یافته ها، الگوی برنامه درسی برای آموزش دانشجویان پزشکی عمومی با متد ترکیبی( آموزش الکترونیکی و آموزش غیرالکترونیکی) با الهام از الگوی اکر طراحی گردید. یافته ها: با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی داده های حاصل از متن اسناد بالادستی و شیوه نامه های آموزش پزشکی، نتایج پژوهش های داخل و خارج کشور و متن مصاحبه با مشارکت کنندگان تحلیل شده است. در تحلیل نهایی مفهوم اولیه استخراج گردید که با مقوله بندی آنها عناصر اصلی الگو شامل منطق و چرایی برنامه درسی ترکیبی، هدف ها، محتوا، فعالیت های یادگیری، شایستگی و صلاحیت استاد، گروهبندی، مکان و فضا، زمان و ارزشیابی برنامه درسی ترکیبی برای آموزش پزشکی عمومی شناسایی و مشخص گردید. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد الگوی تدوین شده متناسب با نظام آموزش پزشکی است و ار نظر جنبه های علمی و عملی می تواند مورداستفاده سیاست گذاران آموزش پزشکی، و پژوهشگران قرار گیرد.
پژوهشگران نسرین فکرت آباد (نفر اول)، موسی پیری (نفر دوم)، بهنام طالبی (نفر سوم)، جهانگیر یاری (نفر چهارم)