مشخصات پژوهش

صفحه نخست /طراحی آموزش چندرسانه ای مبتنی ...
عنوان طراحی آموزش چندرسانه ای مبتنی بر نظریۀ بار شناختی سوئلر و تعیین تأثیر آن بر درگیری تحصیلی و انتقال یادگیری درس ریاضی در فراگیران پایه سوم ابتدایی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها طراحی آموزشی چندرسانه ای، نظریۀ بار شناختی سوئلر، درگیری تحصیلی، انتقال یادگیری.
چکیده پژوهش حاضر با هدف طراحی آموزش چندرسانه ای مبتنی بر نظریۀ بار شناختی سوئلر و تأثیر آن بر درگیری تحصیلی و انتقال یادگیری درس ریاضی فراگیران پایۀ سوم ابتدایی انجام شد. پژوهش، از طرح شبه استفاده شد. جامعۀ آماری « پیش - پس آزمون با گروه گواه » آزمایشی در این تحقیق، دانش آموزان پسر پایۀ سوم ابتدایی شهرستان چایپاره 1396 بود. با استفاده از روش - 502 نفر) در سال تحصیلی 1397 ) نمونه گیری خوشه ای، 2 کلاس از دو مدرسه و از هر کلاس به صورت تصادفی 15 نفر انتخاب و به صورت تصادفی به گروه های آزمایش و کنترل منتسب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه های درگیری تحصیلی شوفلی و بکر ( 2006 ) و آزمون انتقال یادگیری ریاضی (محقق ساخته) گردآوری شدند. برای تحلیل فرضیۀ 1، تحلیل کوواریانس چند مستقل به کار رفت. نتایج نشان داد که به t متغیره و فرضیۀ 2 آزمون کارگیری طراحی آموزش چندرسانه ای مبتنی بر نظریۀ بار شناختی سوئلر بر درگیری تحصیلی، شامل مؤلفه های توانمندی، تعهد، جذب و انتقال یادگیری فراگیران در درس ریاضی تأثیر مثبت و معناداری دارد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر، می توان نتیجه گرفت که آموزش مبتنی بر نظریۀ بار شناختی سوئلر به عنوان یکی از راه های افزایش میزان درگیری فراگیران در یادگیری کلاسی و انتقال آن به موقعیت های جدید می تواند به کار رود.
پژوهشگران کوروش حسین بگلو (نفر اول)، موسی پیری (نفر دوم)، جهانگیر یاری (نفر سوم)، اکبر رضایی (نفر چهارم)