مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تدریس اثربخش در آموزش عالی بر ...
عنوان تدریس اثربخش در آموزش عالی بر اساس تجارب حرفه ای استادان و ارتباط آن با تدریس خود-گزارشی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تدریس اثربخش، تدریس خود-گزارشی، مهارت های فنی، حرفه ای، ارتباطی.
چکیده چکیده: پژوهش حاضر باهدف بررسی تدریس اثربخش بر اساس تجارب حرفه ای استادان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و ارتباط آن با انجام 1932-35 تدریس خود-گزارشی آنان در سال تحصیلی گرفته است. توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه استادان ،روش تحقیق دانشگاه شهید مدنی آذربایجآن که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای نسبتی و نفر به122بر اساس جدول مورگان، عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب و پرسشنامه های پژوهش بین آن ها توزیع گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه محقق ساخته تدریس اثربخش و پرسش نامه تدریس خودگزارشی که بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت تدوین شده بود. پایایی این ابزارها بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرون باخ، برای پرسش نامه تدریس % و پرسش 61 اثربخش . % به دست آمد 85 نامه تدریس خود-گزارشی داده های تحقیق پس از جمع آوری در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک راهه، تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر )تحلیل شد. نتایج به دست آمده گویای آن است که استادان این دانشگاه به ترتیب در تدریس خود بیشتر به مؤلفه های حرفه ای، فنی و ارتباطی در تدریس توجه می کنند و از طرف دیگر بین تدریس اثربخش و تدریس خود-گزارشی از دیدگاه آنان رابطه وجود دارد. همچنین بین میزان توجه استادان به هر یک از مؤلفه های تدریس اثربخش به تفکیک رشته های دانشگاه تفاوت وجود دارد. همچنین سه مؤلفه حرفه ای، فنی و ارتباطی به ترتیب از بیشترین به کمترین، میزان توجه استادان را به خود جلب کرده است.
پژوهشگران سیروس اسدیان عباس بلاغی (نفر اول)، موسی پیری (نفر دوم)، رحمت سعادت فر (نفر سوم)