مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی نقشه مفهومی در آموزش ...
عنوان اثربخشی نقشه مفهومی در آموزش مفاهیم ریاضی و خود پندارۀ ریاضی دانش آموزان ابتدایی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها نقشه مفهومی، حل مسئله ریاضی، خود پنداره ریاضی
چکیده یکی از راهبردهای یاددهی- یادگیری که بر جنبههای شناختی و غیرشناختی فراگیران تأثیر مثبت داشته و یادگیری معنیدار را تسهیل میکند، نقشه مفهومی است. این پژوهش بهمنظور تعیین تأثیر آموزش ریاضی به روش نقشه مفهومی بر عملکرد حل مسئله و خودپنداری ریاضی دانشآموزان پسر پنجم ابتدایی انجام گرفت. برای ارزیابی اثربخشی این راهبرد از طرح نیمه آزمایشی پیشآزمون - پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد. دو کلاس به حجم 51 نفر از دو مدرسه ابتدایی برای گروههای آزمایش و کنترل به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در گروه آزمایش، به روش نقشه مفهومی و در گروه کنترل به روشهای مرسوم به دانشآموزان مطالب درسی ارائه شد. آزمون حل مسئله ریاضی و پرسشنامه خود پنداره ریاضی به صورت دو مرحلۀ پیشآزمون و پسآزمون به اجرا درآمد. دادههای پژوهش با بهرهگیری از آزمونهای آماری تحلیل کوواریانس و t مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند. یافتههای پژوهش نشان داد که گروه آزمایش در حل مسئله ریاضی نسبت به گروه کنترل عملکرد بالاتری داشتند. همچنین یافتهها بیانگر این بود که نقشه مفهومی، خود پنداره ریاضی دانشآموزان گروه آزمایش را ارتقا بخشیده است.
پژوهشگران شهرام واحدی (نفر اول)، موسی پیری (نفر دوم)، رقیه ملک زاده (نفر سوم)